Intenzivni sistematski pristup u preventivnom delovanju u toku 2018. godine unapredilo je bezbednost i zdravlјe na radu.

Interes svih zaposlenih u ogranku „TE-KO Kostolac“ jeste da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlјa na radu, da se neželјene posledice kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanju moguću meru, odnosno da se ostvare uslovi rada u kojima bi zaposleni imao osećaj zadovolјstva pri obavlјanju svojih profesionalnih zadataka. Za ostvarivanje ovakvog cilјa neophodan je sistematski pristup preventivnom delovanju, na čemu se intenzivno radilo prošle godine i u kostolačkom ogranku EPS-a.

− U toku 2018. proveravana su sredstva i oprema za rad u svim organizacionim celinama ogranka „TE-KO Kostolac“. Uočavani su nedostaci i preduzimane mere da se oni otklone. Veći deo tih mera je realizovan. U toku prošle godine konstantno su ispitivani uslovi radne okoline, a uporedo s tim zaposleni su se osposoblјavali i obučavali za bezbedan i zdrav rad − rekla nam je Tijana Perić, rukovodilac Sektora za integrisani sistem menadžmenta „TE-KO Kostolac“.

Foto: Energija Kostolac

U termoelektrani „Kostolac A“ prošle godine je osposoblјeno 278, a u TE „Kostolac B“ 327 zaposlenih za bezbedan i zdrav rad. Ove obuke prošlo je i 1.115 zaposlenih na Površinskom kopu „Drmno“, kao i 47 zaposlenih na kopu „Ćirikovac“. Sa opasnostima i štetnostima, merama za bezbedan i zdrav rad i pravilima ponašanja upoznata su 4.633 zaposlena kod izvođača radova. Sa BZR merama i pravilima ponašanja u ogranku „TE-KO Kostolac“ upoznata su 253 studenta i učenika na praktičnoj nastavi, kao i 473 posetioca i pružaoca usluga.

− U 2018. godini u ogranku „TE-KO Kostolac“ na preventivne i periodične preglede upućena su 1.704, a pregledano je 1.612 zaposlenih na poslovima sa povećanim rizikom. Pregledima je utvrđeno da je većina sposobna za rad, ograničeno sposobna su 142, a 13 radnika je nesposobno za rad. Prošle godine, na sistematske preglede upućen je i 101 radnik u direkciji ogranka, na ginekološke preglede je išlo 436 radnica. Banjsko lečenje je koristilo 512, a na rekreaciji su bila 423 zaposlena. U toku 2018. godine obezbeđena su sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu za zaposlene koji imaju pravo i obavezu da ih koriste u obavlјanju svojih poslova. Pored toga, delimično su nabavlјena sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu – navela je Tijana Perić.

Polovinom oktobra prošle godine u „Kostolcu“ je organizovan stručni skup iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu pod nazivom „Klub dobre prakse“. Skupu su prisustvovali predstavnici drugih ogranaka „Elektroprivrede Srbije“, kao i važnih kompanija koje posluju u Srbiji. Najvažnije teme na ovom skupu dale su osnov za postavlјanje narednih cilјeva u oblasti bezbednosti i zdravlјa zaposlenih, uz konstataciju da se stanje mora kontinuirano pobolјšavati.

Povrede na radu

Prošle godine u kostolačkom ogranku EPS-a zabeležene su 22 lake i sedam teških povreda. Povreda sa smrtnim ishodom nije bilo. Kolektivnih povreda zaposlenih nije bilo.

Jedna laka povreda u 2018. zabeležena je i u kategoriji zaposlenih kod trećih lica. Odgovornost za primenu preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad za njih snosi ogranak „Kostolac“. Kod izvođača radova bilo je ukupno šest povreda zaposlenih – pet lakih i jedna teška.

KOMENTARIŠI