Foto: Urban City // B.P.

Grad Požarevac, dana 27. septembra 2022. godine, raspisao je Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Grada Požarevca za 2022. godinu za krajnje korisnike (građane).

I PREDMET I MAKSIMALNA VISINA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE

Predmet sufinansiranja obuhvata sledeće MERE energetske efikasnosti:

1) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE.

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida

Udeo sredstva podsticaja iznosi maksimalno 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV-om.

Neophodno je da budu ispunjeni sledeće kriterijumi energetske efikasnosti:

1)   Spoljna stolarija sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prelaza toplote):

– U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata

– U ≤ 1,6 W/ m2K za spoljna vrata

 • PVC profili, šestokomorni, u beloj boji
 • staklo debljine 4+16+4 mm, niskoemisiono, punjeno argonom
 • spoljašnje okapnice – solbanci od belog plastificiranog aluminijumskog lima debljine 2 mm sa originalnim PVC završecima
 • unutrašnje parapetne daske od belih PVC profila debljine 20 mm sa originalnim PVC završecima

2) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijamaza stambene zgrade.

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida za stambene zgrade

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 100.000,00 dinara sa PDV-om pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.

Neophodno je da budu ispunjeni sledeće kriterijumi energetske efikasnosti:

1)   Spoljna stolarija sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prelaza toplote):

– U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata

– U ≤ 1,6 W/ m2K za spoljna vrata

 • PVC profili, šestokomorni, u beloj boji
 • staklo debljine 4+16+4 mm, niskoemisiono, punjeno argonom
 • spoljašnje okapnice – solbanci od belog plastificiranog aluminijumskog lima debljine 2 mm sa originalnim PVC završecima
 • unutrašnje parapetne daske od belih PVC profila debljine 20 mn sa originalnim PVC završecima

3) postavljanje i nabavka materijala za  termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru, osim termičke izolacije za tavanicu i ispod krovnog pokrivača za PORODIČNE KUĆE.

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od:

 • 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 000 dinara sa PDV-om, i;
 • iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavljene profakture, sa  iznosom od 2.000 dinara sa PDV-om.

Napomene:

Objekti sa statusom zaštićenog kulturnog dobra nisu predmet ove mere.

Boja spoljašnjeg omotača/fasade treba da bude usklađena sa tradicionalnom lokalnom arhitekturom, izbegavajući trend jarkih i reflektujućih neadekvatnih kolorita

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

Spoljni zid na porodičnim kućama/stambenim zgradama sledećih karakteristika:

 • za postojeće objekte prihvata se minimalna debljina termičke izolacije od 10 cm, jer se time ipak podiže nergetski razred prema Pravilniku.
 • za nove objekte minimalna debljina izolacije iznosi 12 cm
 • upotreba stiropora moguća samo za porodične kuće
 • minimalnu debljinu termičke izolacije za ostale delove konstrukcije prema negrejanom prostoru usvojiti u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti

4) postavljanje i nabavka materijala za  termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za stambene zgrade,

Napomene:

Objekti sa statusom zaštićenog kulturnog dobra nisu predmet ove mere.

Boja spoljašnjeg omotača/fasade treba da bude usklađena sa tradicionalnom lokalnom arhitekturom, izbegavajući trend jarkih i reflektujućih neadekvatnih kolorita

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od:

 • 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 000,00 dinara sa PDV-om pomnoženu sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi, i;
 • iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavljene profakture, sa  iznosom od 2.000 dinara sa PDV-om .

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

Spoljni zid na porodičnim kućama/stambenim zgradama sledećih karakteristika:

– minimalna debljina za termičku izolaciju iznosi 10 cm, osim ukoliko nema  tehničkih mogućnosti da se postavi ta debljina izolacije. Boja spoljašnjeg omotača/fasade treba da bude usklađena sa tradicionalnom lokalnom arhitekturom, izbegavajući trend jarkih i reflektujućih neadekvatnih kolorita.

 • za postojeće objekte prihvata se minimalna debljina termičke izolacije od 10 cm, jer se time ipak podiže nergetski razred prema Pravilniku.
 • za nove objekte minimalna debljina izolacije iznosi 12 cm
 • za stambene zgrade neophodna primena kamene vune
 • minimalnu debljinu termičke izolacije za ostale delove konstrukcije prema negrejanom prostoru usvojiti u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti

5) postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju tavanice i ispod krovnog pokrivača ZA PORODIČNE KUĆE (za ovu meru se može konkurisati i zajedno sa merom postavljanje i nabavka materijala za  termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće iz stava 1. tačka 3), ovog odeljka).

Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od:

 • 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 150.000,00 dinara sa PDV-om, i;
 • iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavljene profakture, sa iznosom od 1.500 dinara sa PDV-om.

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

– minimalna debljina za termičku izolaciju iznosi 15 cm.

6) nabavka i  instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za PORODIČNE KUĆE I STANOVE.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 85.000,00 dinara sa PDV-om.

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

– minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na prirodni gas iznosi 90%.

7) nabavka i  instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za stambene zgrade,

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 40.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na gas pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

– minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na  prirodni gas iznosi 90%.

-Domaćinstava(za porodične kuće i stanove) i stambene zjednice ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti iz ovog odeljka, osim za mere iz stava 1. tač. 5), 10) i 11) ovog odeljka.

Ukupno planirana sredstva koje Grad Požarevac zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti dodeljuje putem ovog konkursa iznose 11.2 miliona dinara,

Dodatni uslovi za dodelu sredstava podsticaja za energetsku sanaciju stambenih objekta:

 • Za mere iz stava 2. tač 3) i 4) ovog odeljka sredstva podsticaja za termičku izolaciju neće se odobravati za pojedinačne etaže stambenih objekata. Ukoliko stambeni objekat ima dva ili više vlasnika, prijavu podnosi jedan od vlasnika uz pismenu saglasnost ostalih vlasnika. Sutereni čiji je fasadni zid obložen kamenom ili sličnim materijalom ne moraju se termički izolovati.
 • Dvojni objekti različitih vlasnika kao i objekti u nizu tretiraju se kao zasebni objekti.

Za mere iz stava 2. tač 1) i 2) ovog odeljka sredstva se neće odobravati za nabavku i ugradnju pojedinačnih prozora i vrata. Sredstva se neće odobravati za nabavku ulaznih vrata stambenih objekata koja nisu u direktnoj vezi sa grejanim prostorom.

Za stambene objekte sa više etaža jednog vlasnika, sredstva se mogu koristiti za zamenu stolarije na jednoj ili svim etažama s tim da zamena stolarije na svakoj od etaža mora biti kompletna.

Vlasnici pojedinačnih etaža u stambenom objektu podnose pojedinačne prijave za zamenu stolarije.

II KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva i stambene zajednice izuzev:

 • vlasnika posebnih delova stambeno-poslovnog objekata koji ne služe za stanovanje;
 • vlasnika stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

III USLOVI PRIJAVE NA KONKURS

Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima i stambene zajednice i ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je podnosilac prijave:
  • vlasnik objekta, ili
  • ako podnosilac prijave nije vlasnik, onda da podnosilac prijave ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu, i tada je potrebno uz prijavu podneti pisanu saglasnost vlasnika objekta
 • da je objekat nastanjen i uz prijavu priložiti kopiju računa za električnu energiju gde se vidi da je potrošnja električne energije u objektu u prethodnom mesecu minimalno 30 kwh.
 • da je stambena zajednica upisana u odgovarajući registar,
 • ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti.

Ukoliko ima više od jednog vlasnika porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost ostalih vlasnika prilikom prijave.

Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost vlasnika

IV NEPRIHVATLjIVI TROŠKOVI

Ne prihvataju se troškovi radova, nabavka materijala i oprema koji nastanu pre prvog obilaska komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinasiranje projekata energetske efikasnosti.

Neprihvatljivi troškovi – Troškovi koji neće biti finansirani javnim konkursom iz budžeta Grada Požarevca su:

 • Troškovi koji su u vezi sa nabavkom opreme: carinski i administrativni troškovi
 • Troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita i sl.
 • Refundacija troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge (plaćene ili isporučene)
 • Nabavka opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje podnosilac zahteva sam izvršava

Drugi troškove koji nisu u skladu sa merama energetske sanacije.

V OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU NA JAVNI KONKURS

Prijava koju na javni konkurs podnose domaćinstva (za porodične kuće i stanove) naročito sadrži:

 • potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti (Prilog 1) sa popunjenim podacima o meri za koju se konkuriše i o stanju građevinskih(fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta;
 • fotokopije ličnih karata ili očitane lične karte za sva fizička lica koja žive na adresi porodične kuće za koju se podnosi prijava. Za maloletne lica dostaviti fotokopije zdravstvenih knjižica;
 • fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše za poslednji mesec, radi dokaza da se živi u prijavljenom stambenom objektu o (preporučuje se da minimalna potrošnja ne može biti manja od 30 kWh mesečno);
 • potvrda od JP „Srbijagas” o mogućnosti priključenja na gasovodnu mrežu za meru nabavke kotla na gas (za nabavku kotla na prirodni gas);
 • predmer i predračun/profaktura za opremu sa ugradnjom izdata od privrednog subjekta sa liste direktnih korisnika (privrednih subjekata) (Prilog 2) koju je objavio Grad Požarevac. Sastavni deo ponude je tehnički elaborat. Tehnički elaborat je u formi idejnog rešenja koga čine tehnički izveštaj u kome će jasno biti naznačeno postojeće stanje sa predviđenim radovima koji će poboljšati energetsku efikasnost postojećeg sistema i predmer radova. Ukoliko je potrebno tehnički elaborat može sadržata i eventualno potrebnu grafičku dokumentaciju. Tehnički elaborat mora biti overen od strane stručnog lica i kao takav je osnov za Ponudu koja se dostavlja Komisiji za evaluaciju na terenu. Stručno lice može angažovati direktni ili krajnji korisnik uz pripadajuće troškove. Stručno lice mora u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji biti upisano u registar licenciranih inženjera;
 • izjava o članovima domaćinstva sa fotokopijom ličnih karata za svakog člana domaćinstva sa jasno vidljivom adresom stanovanja;
 • potpisana izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja.(Prilog 3)

Prijava koju na javni konkurs podnose stambene zajednice naročito sadrži:

 • potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti (Prilog 1A), sa popunjenim podacima o meri za koju se konkuriše i o stanju građevinskih(fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta;
 • fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za svaki stan stambene zgrade za koju se konkuriše za poslednji mesec, radi dokaza da vlasnici živi u prijavljenom stambenom objektu (preporučuje se da minimalna potrošnja ne može biti manja od 30 kWh mesečno po stanu- potrebno za minimum 50% stanova u zgradi);
 • dokaz o registraciji Stambene zajednice;
 • saglasnost stambene zajednice za predloženu meru;
 • lista članova stambene zajednice sa fotokopijom ličnih karata za svakog člana stambene zajednice sa jasno vidljivom adresom stanovanja;
 • spisak svih stanara stambene zgrade sa kopijama lične karte gde se vidi adresa stanovanja;
 • potvrda o mogućnosti priključenja na gasovodnu mrežu za meru nabavke kotla na gas;
 • predmer i predračun/ profaktura za opremu sa ugradnjom izdata od privrednog subjekta sa liste direktnih korisnika (privrednih subjekata) (Prilog 2) koju je objavio Grad Požarevac;
 • potpisana izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja; (Prilog 3)

VI PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI KONKURS

Konkursna dokumentacija za Javni konkurs može se preuzeti na internet stranici Grada Požarevca na adresi  https://www.pozarevac.rs ili na pisarnici kancelarija broj 9 Gradske uprave Grada Požarevca svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 časova  i sadrži:

 • Kompletan tekst Javnog konkursa,
 • Prilog 1 – za građane – Prijavni obrazac i obrazac o stanju porodičnih kuća i stanova
 • Prilog 2 – Lista privrednih subjekata/izvođača radova sa koje građani biraju jednog izvođača i od kojeg moraju da pribave predračun sa cenom za opremu i ugradnju.
 • Prilog 3 – Potpisana izjava o saglasnosti
 • Prilog 4 – Kriterijumi za izbor projekata

VII MESTO I ROK DOSTAVJЬANjA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Grada Požarevca.

Konkurs je otvoren zaključno sa danom 18.10.2022. godine.

Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova (i  stambenih zgrada – opciono ukoliko se grad odluči da finansira mere za tu vrstu stambenog objekta) koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca, ili preporučeno poštom na adresu:

Grad Požarevac, Drinska br, 2, 12000 Požarevac

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije Grada Požarevca,

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog konkursa možete se obratiti na kontakt telefon _012.539.791 i elektronsku adresu: e-mail: kzeso@pozarevac.rs

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Grada Požarevca

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Prijave poslate na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Ukoliko podnosioci zahteva imaju isti broj bodova ceniće se kao prioritet onaj zahtev za meru koja je sa manjim novčanim iznosom prema predmeru i predračunu radova za navedenu meru.

VIII KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA

Kriterijumi za izbor projekata su sledeći:

 • postojeće stanje u pogledu termičke izolacije objekta;
 • postojeći način grejanja;
 • postojeće karakteristike spoljne stolarije;
 • K faktor zauzetosti površine;
 • korišćenje subvencija za energetsku sanaciju (sredstva opštine/republike)

Detaljni način bodovanja prema navedenim kriterijumima je dat u Prilogu 4.

 

IX OCENjIVANjE, UTVRĐIVANjE LISTE I IZBOR DOMAĆINSTAVA I STAMBENIH ZAJEDNICA

Ocenjivanje i rangiranje projekata krajnjih korisnika (domaćinstava i stambenih zajednica), vrši se u skladu sa Pravilnikom i primenom kriterijuma iz odeljka VIII Javnog konkursa.

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije Grada Požarevca (u daljem tekstu: Komisija) razmatra prijave i u skladu sa uslovima  iz odeljka III i utvrđuje jedinstvenu preliminarnu rang listu krajnjih korisnika za sve mere energetske efikasnosti iz javnog konkursa na osnovu bodovanja prema kriterijumima iz odeljka VIII Javnog konkursa.

Listu iz stava 2. ovog odeljka Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Grada Požarevca i zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju liste iz stava 2. ovog odeljka u roku od tri dana od dana objavljivanja liste u skladu sa stavom 3. ovog odeljka.

Na listu iz stava 2. ovog odeljka podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi na pisarnicu Grada Požarevca.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na listu iz stava 2. ovog odeljka kao i da donese odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i na osnovu donetih odluka donese revidiranu preliminarnu listu.

Na osnovu liste iz stava 6. ovog odeljka Komisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa te liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.

Ukoliko je Komisija prilikom terenskog obilaska iz stava 7. ovog odeljka utvrdila da je podnosilac prijave dao neistinite podatke u prijavi Komisija ga eliminiše iz revidirane preliminarne liste i umesto njega sprovodi terenski obilazak prvog sledećeg na listi kod koga nije vršen terenski obilazak.

Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva komisija sačinjava zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan ostaje podnosiocu prijave, a jedan zadržava Komisija. U zapisniku Komisija potvrđuje da li su mere navedene u tehničkom elaboratu i predmeru i predračunu/profakturi koji je građanin podneo prilikom prijave na javni konkurs prihvatljive.

Na osnovu zapisnika iz stava 9. ovog odeljka komisija sačinjava predlog konačne liste krajnjih korisnika.

Listu iz stava 10. ovog odeljka Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Grada Požarevca i zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.

Na listu iz stava 10. ovog odeljka podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja predloga konačne liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi na pisarnici Grada Požarevca.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima iz stava 10. ovog odeljka u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.

Gradsko veće Grada Požarevca donosi Odluku o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, na osnovu čega se zaključuju ugovori.

X NAČIN REALIZACIJE DODELjENIH SREDSTAVA

Grad Požarevac će vršiti prenos sredstava isključivo direktnim korisnicima (privrednim subjektima-izvođačima radova), a ne krajnjim korisnicima (domaćinstvima ili stambenim zajednicama), nakon što krajnji korisnik (građanin ili stambena zajednica) izvrši celokupnu uplatu direktnom korisniku (privredni subjekat-izvođač radova) i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva direktnom korisniku (privrednom subjektu-izvođaču radova) je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno tehničkim elaboratom i predmerom i predračunom koji je krajnji korisnik (građanin ili stambena zajednica) predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije prilikom prvog izlaska.

Krajnji korisnik (građanin ili stambena zajednica) mora imati urednu dokumentaciju (račune i ateste) koje će dostaviti nadležnoj komisiji.

Grad Požarevac će vršiti prenos sredstava izabranim direktnim korisnicima (privrednim subjektima-izvođačima radova) u skladu sa zaključenim ugovorom. Krajnji korisnik (građanin ili stambena zajednica) će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije navedene u odeljku I (maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava Grada Požarevca).

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji su zaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Komisijom.

Ukoliko krajnji korisnik (građanin ili stambena zajednica) nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa tehničkim elaboratom i predmerom i predračunom koji je krajnji korisnik (građanin ili stambena zajednica) podneo prilikom prijave, Grad Požarevac neće uplatiti sredstva dodeljena javnim konkursom.

Ukoliko iz nekog razloga krajnji korisnik (građanin ili stambena zajednica) ne može da realizuje nabavku od odabranog direktnog korisnika (privrednog subjekta-izvođača radova), ima pravo da izvrši nabavku od drugog direktnog korisnika sa liste i da o tome, pre realizacije nabavke, obavesti Komisiju i dostavi joj novi tehnički izveštaj i predmer i predračun/profakturu, s tim da iznos ne može biti veći od odobrenog.

1 KOMENTAR

 1. Ovo je idealna prilika jer ce nam ti troskovi svakako biti previsoki. Zao mi je samo onih ljudi koji zive skromno a imaju velike objekte iz nasledstva. I uz sufinansiranje je to nemoguce platiti.

KOMENTARIŠI