Foto: Urban City // B.P. / ilustracija

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Grada Požarevca objavilo je javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta  za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na k.p.br. 1158/1 KO Požarevac, ul. Tršćanska br. 6 Požarevac,  izrađen od strane Nataše Momirović pr „ARHI STUDIO NM” iz Požarevca.

Odgovorni urbanista je Nataša Momirović. Sastavni deo Urbanističkog projekta je Idejno rešenje arhitekture urađeno od strane Projektnog biroa „Studio Milosavljević“ Smederevska Palanka. Odgovorni projektant je Ivan Milosavljević.

Investitor urbanističkog projekta je Privrednog društva za građevinarstvo, trgovinu i usluge „ARMATFЕR GRADNJA“ iz Požarevca.

Javna prezentacija urbanističkog projekta organizovaće se u trajanju od sedam dana, počev od 21.03.2023. godine, zaključno sa 28.03.2023. godine, u kancelariji broj 36 u prizemlju zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Suzana Trifunović.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 36 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca-kontakt telefon 539-676.

KOMENTARIŠI