Radove izvodi Konzorcijum koga čine beogradske firme Akvamont servis i Hidrotehnika hidroenergetika, zatim Južna Bačka iz Novoga Sada i Tomi trejd iz Smedereva.

Akvamont je zadužen za obalne strukture, za obalne rekonstrukcije, podvodni iskop i radove koji su vezani za kejske konstrukcije. Hidrotehnika radi na kopnu – zgrade, puteve i za saobraćajnice. Južna Bačka zadužena je za elektro radove, dok je Tomi trejd podrška za mehanizaciju, bravarske radove i čeličarske radove. Na pristaništu Kostolac sada se rade obaloutvrde, kej 1, kao i kej 2 koji se nalazi na drugoj strani obale, blizu Termoelektrane Kostolac A. Prema planu aktivnosti najpre će se graditi objekti na vodi, a nakon toga će se zidati i objekti na obali. Pristaništa je višenamenskog karaktera. Koristiće se za prevoz rastresitog i praškastog materijala kao i za istovar krupnijih gabaritnih tereta.

Prilikom projektovanja pristaništa vodilo se računa o ekološkim standardima. Studija o zaštiti životne sredine, koja je urađena, obuhvatila je potpunu zaštitu prirodnog mrestilišta Šugavica, zaštitu ptica koje žive na području ovog mrestilišta, kao i ptica koje preleću preko naših krajeva pri selidbi. Samo pristanište nije direktno u funkciji ekologije. Međutim, na keju 2 nalaziće se postrojenje za utovar pepela iz TE Kostolac A, kao i Postrojenje za utovar gipsa, koji će biti dopreman iz Termoelektrane Kostolac B. Suvi pepeo, koji se preuzima iz dva silosa u TE Kostolac A, pneumatski će se transportovati od lokacije do pristaništa, pretovarivati u pristaništu i otprema plovilima preko reke. Na godišnjem nivou se planira otpremanje 157 hiljada tona suvog pepela. Gips koji nastaje kao nusproizvod Sistema za odsumporavanje u TE Kostolac B, a predviđa se količina od 105 hiljada tona godišnje, transportovaće se od lokacije TE Kostolac B do pristaništa vozilima drumskog transporta, pretovarivati i otpremati plovilima preko reke. Na taj način smanjićemo količine pepela i gipsa na našim deponijama, što će dodatno poboljšati uslove u životnoj sredini Kostolca i okoline. Na pristaništu će biti pretovarivarivano i 50 hiljada tona opreme godišnje za TE Kostolac, kao i komadni – generalni teret, koji se doprema rekom, a dalje će se otpremati drumskim transportnim sredstvima do predviđene lokacije.

Trenutno se radi na pobijanju talpi i šipova, na betoniranju šipova i podvodnom iskopu. Takođe se vrše pripreme za dalje betoniranje grede, za nasipanje materijala, kao i radovi koji se ne vide na gradilištu, a odnose se na pripremu i proizvodnju mašinske opreme. U narednom periodu sledi utezanje prenapregnutih kablova i ploče platoa, a radiće se na izgradnji saobraćajnica i izvoditi drugi radovi na kopnu.

Vrednost radova na izgradnji Pristaništa Kostolac je 15.860.000 dolara i oni su sastavni deo realizacije jednog od pet projekata prve faze kineskog kreditnog aranžmana. Planirani rok za završetak ovog projekta je početak proleća 2018. godine.

KOMENTARIŠI