Skupština Grada Požarevca donela je odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac.

Uslovi za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac:

– da je punoletno i poslovno sposobno lice
– da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje
četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240
ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama,
specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva
visoko obrazovanje iz alineje 2 ove tačke;
– da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa
poslovima Javnog komunalnog preduzeća;
-da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
– da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
– da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u
vršenju funkcije u organu političke stranke;
– da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
– da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju
krivična dela, i to:
a) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
b) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
v) obavezno lečenje narkomana;
g) obavezno lečenje alkoholičara;
d) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, navodi se u odluci o sprovođenju ovog javnog konkursa.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

O ostalim uslovima i načinu konkurisanja pogledajte na sajtu Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI