Foto: B.P.

Radna grupa za izradu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2023.godinu, u saradnji sa Odeljenjem za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca započela je izradu nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2023.godinu.

Sprovedene su konsultacije u toku ex-ante analize efekata nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2023. godinu radi identifikovanja potreba u cilju planiranja mera i aktivnosti u oblasti aktivne politike zapošljavanja koje će Grad Požarevac sprovoditi u toku 2023.godine.

Kao metod konsultacije korišćen je metod upit NSZ o zainteresovanosti nezaposlenih lica za uključivanje u programe i mere aktivne politike zapošljavanja.

Ukupan broj lica koja traže zaposlenje u Požarevcu zaključno sa 31.12.2022. godine je 2.059, a broj nezaposlenih lica je 1.637. Trenutni broj nezaposlenih lica koja su kroz individualne planove zapošljavanja iskazali zainteresovanost za uključivanje u mere aktivne politke zapošljavanje i to za organizovanje sprovođenja javnih radova je 108, stručne prakse 106 i za dodelu subvencije za samozapošljavanje 71.

Ukupan broj lica koja traže zaposlenje u ispostavi Kostolac zaključno sa 31.12.2022.godine je 1.144, a broj nezaposlenih lica je 1.137. Trenutni broj nezaposlenih lica u ispostavi Kostolac koja su kroz individualne planove zapošljavanja iskazali zainteresovanost za uključivanje u mere aktivne politke zapošljavanje i to za organizovanje sprovođenja javnih radova je 799, stručnu praksu 9 i za dodelu subvencije za samozapošljavanje 2.

Shodno navedenom zaključeno je da su nezaposlena lica iz svih kategorija teže zaposlivih zainteresovana prvenstveno za uključivanje u Program javnih radova, a zatim i u program stručne prakse i dodelu subvencija za samozapošljavanje.

KOMENTARIŠI