Konkurs za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima

Konkurs za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima

Gradsko veće Grada Požarevca raspisuje Konkurs za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima za školsku 2016/2017. godinu, samofinansirajućim studentima sa teritorije Grada Požarevca koji ostvare pravo na studentski kredit kod Societe Generale bank.

Za realizaciju Konkursa za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2017.  godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 17/16), u Razdelu 5. „Gradska glava“, Glava 5.1. Gradska uprava, Program 11: Socijalna i dečija zaštita, Programska klasifikacija 0901-0001, PA: Socijalne pomoći, Funkcija 070- Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu, Pozicija 112, Ekonomska klasifikacija 472- Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta – ostale naknade za obrazovanje – naknada troškova kamata po studentskim kreditima uzetih kod poslovnih banaka, u ukupnom iznosu od 500.000,00 dinara.

1. CILj KONKURSA

Opšti cilj konkursa je subvencionisanje kamata po studentskim kreditima za školsku 2016/2017. godinu, samofinansirajućim studentima sa teritorije Grada Požarevca, koji ostvare pravo na studentski kredit kod Societe Generale bank, a koju je po sprovedenom postupku izabralo Gradsko veće Grada Požarevca.

Pojedinačni iznos subvencionisanja kamate po studentskom kreditu je u maksimalnom iznosu do 100.000,00 dinara.

2. OPŠTI USLOVI

Pravo učešća na konkursu ima lice:

  • koje je državljanin Republike Srbije i koje ima prebivalište na  teritoriji Grada Požarevca;
  • koje je samofinansirajući student u visokoškolskim ustanovama čije se sedište nalazi na teritoriji Republike Srbije, na studijama prvog stepena;
  • koje ostvari pravo na studentski kredit kod Societe Generale bank, a koju je po sprovedenom postupku izabralo Gradsko veće Grada Požarevca (nosioci kredita su roditelji, usvojioci ili staratelji studenta sa redovnim primanjima

4)  koje nije korisnik republičke, odnosno opštinske stipendije odnosno da nije korisnik studentskog kredita ili stipendije, koje daje bilo koja ustanova, preduzeće ili druga institucija;

5)    koje nije u radnom odnosu.

3. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Kandidati uz popunjen obrazac prijave, na konkurs podnose sledeću dokumentaciju:

  • uverenje o upisu na fakultet ili visoku školu strukovnih studija ili o upisu u narednu godinu studija, u svojstvu samofinansirajućeg studenta;

2) fotokopiju lične karte;

3) fotokopiju izvoda iz državljanstva;

4) overenu izjavu kojom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nije korisnik republičke, odnosno opštinske stipendije odnosno da nije korisnik studentskog kredita ili stipendije, koje daje bilo koja ustanova, preduzeće ili druga institucija;

5) izjavu roditelja, usvojitelja ili staratelja da će po podnetoj prijavi studenta za subvencionisanje kamate za studentski kredit uputiti zahtev izabranoj poslovnoj banci za dobijanje kredita za studenta podnosioca prijave;

6) izjavu podnosioca prijave, da je podnosilac zahteva saglasan  u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti da se dostavljeni podaci uz prijavu proslede izabranoj poslovnoj banci.“

 

Prijava na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom –  podnosi se na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca „Komisiji za realizacuju Konkursa za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima za školsku 2016/2017. godinu  – ne otvarati“  poštom na adresu:  ul. Drinska  br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12 000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Prijave na konkurs  se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.

Komisija za realizacuju Konkursa za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima za školsku 2016/2017. godinu (u daljem tekstu: Komisija) razmotriće pristigle prijave, potrebne podatke dostaviti Societe Generale bank, sačiniti predloge liste kandiddata i sve druge poslove u cilju sprovođenja konkursa.

Na  predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji  u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru  odlučuje Komisija.

Odluku o izboru lica kojima će se subvencionisti kamate po studentskim kreditima  donosi Gradsko veće Grada Požarevc, na osnovu konačne rang list sačinjene od strane Komisije, koja će biti objavljena na internet stranici Grada Požarevca.  Gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br.7, ili na telefon broj 012/539-621, Vesna Pejić.

KOMENTARIŠI