PODELI

Danas, 1. oktobra 2018. godine, obeležava se Međunarodni dan starijih osoba.

Zavod za javno zdravlje Požarevac, u saradnji sa domovima zdravlja na teritoriji Braničevskog i Podunavskog okruga podržalo je i organizovalo obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba, sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Građanima je meren krvni pritisak, kao i nivo šećera u krvi, ali su stručnjaci dali i neophodne savete starijim sugrađanima, a podeljen je promotivni materijal u prostorijama Doma penzionera u Požarevcu.

Foto: Crveni krst

Starenje populacije predstavlja jednu od najvećih uspeha čovečanstva, ali i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova koji se postavlja pred države sa sve većim ekonomskim i socijalnim zahtevima.

Slogan ovogodišnje kampanje „Promovišemo šampione ljudskih prava starijih osoba”, izabran je sa ciljem da se istakne važnost usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i potvrdi posvećenost promovisanju punog i jednakog uživanja svih ljudskih prava i osnovnih sloboda starijih osoba.

Ovogodišnja kampanja ima za cilj promovisanje ljudskih prava sadržana u Deklaraciji i njihovu primenu u svakodnevnom životu starijih osoba, da se učini vidljivim starije osobe koji posvećuju svoje živote borbi za ljudska prava u mnogim oblastima života, a ne samo u onim koje ih direktno pogađaju, da se postane svestan napretka i izazova u obezbeđivanju punog i jednakog uživanja ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane starijih osoba, da se napravi socijalna mrežu i mobilisati ljude koji posvećuju svoje živote borbi za ljudska prava u svim fazama života na globalnom nivou.

Zahvaljujući boljem životnom standardu stanovništva, kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju, kao i kontinuiranom razvoju medicine i farmaceutske industrije, prosečan životni vek ljudi u Srbiji kao i u svetu, iz decenije u deceniju se produžava.

Foto: Crveni krst

Neophodno je istaći da udeo osoba starijih od 60 godina je u porastu i da se taj trend nastavlja sa jedne strane usled opadajuće stope nataliteta, a sa druge strane usled povećanja dužine životnog veka.

Savremeno društvo karakteriše postojanje određenih klišea za pojedina životna doba, a za starost posebno. Budući da je za moderna društva upravo karakteristično povećanje broja starijih stanovnika i intenziviranje starenja stanovništva, paradoksalno je da su upravo u tim društvima predrasude i stereotipi o starima rasprostranjeniji nego ikada pre. Ovi stavovi su primeri predrasuda u vezi sa starim osobama – stereotipa koji se odnose na diskriminaciju pojedinca ili grupe ljudi zbog njihovih godina. Ovakvi stavovi prikazuju starije ljude kao slabe, one „čije je vreme prošlo”, nesposobne za rad, fizički i mentalno spore, sa nekim poremećajem ili nesposobnošću ili kao bespomoćne. Predrasude usmerene ka starim osobama služe kao socijalni zid između generacija.

Ovi stereotipi mogu da spreče stare osobe da u potpunosti učestvuju u društvenim, političkim, ekonomskim, kulturnim, duhovnim, građanskim i drugim aktivnostima. Mlađi ljudi takođe mogu da utiču na ove odluke svojim stavovima prema starijim osobama, ili pak da stvaraju barijere u vezi sa socijalnim uključivanjem starih. Ovaj začarani krug može se izbeći razbijanjem ovakvih stereotipa i promenom sopstvenih stavova o starim ljudima.

KOMENTARIŠI