Možete postati vlasnik kuće od 10.000 evra na selu potpuno besplatno

Možete postati vlasnik kuće od 10.000 evra na selu potpuno besplatno

Foto: Pixabay // ilustracija

Ministarstvo za brigu o selu je raspisalo Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Specifični ciljevi ovog programa:

-Povećanje broja stanovnika u selima

-Smanjenje prosečne starosti stanovništva u selima

-povećanje stope nataliteta i

– pokretanje i rast privrednih aktivnosti na selu.

Finansijski okvir

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara.

Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara

Ko sve može da konkuriše?

Mladi poljoprivrednik/ca – je fizičko lice starosti do četrdeset pet godina života, koje nije u bračnoj zajednici, živi na selu i bavi se poljoprivredom.

Bračnim parom se smatra bračna zajednica supružnika, odnosno zajednica Života žene i muškarca, koja je uređena Porodičnim zakonom

Vanbračnim partnerima se smatraju muškarac i žena koji se nalaze u vanbračnoj zajednici. Vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji, uređena Porodičnim zakonom.

Samohrani roditelj je roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo jer je drugi roditelj nepoznat ili je drugi roditelj umro ili je potpuno lišen roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti, a sve u skladu sa Porodičnim zakonom.

Uslovi za konkurisanje

Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji obavezno ispunjavaju sve sledeće uslove:

-Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi

seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj

Internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs );

.- Da su državljani Republike Srbije; i da  imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije; i da imaju manje od 45 godina života;

– Da su podnosioci prijave u bračnoj zajednici/trajnijoj vanbračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave ili je podnosilac prijave samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik/ca;

– Da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da istu nisu otuđili/poklonili u  prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa;

– Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo

kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili

adoptivnom srodstvu;

– Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna

sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti);

– Da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu

poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

– Da objekat koji je predmet kupovine mora biti legalizovan odnosno ozakonjen,odnosno  sa upotrebnom dozvolom i kao takav upisan u javnoj evidenciji službe za katastar.

Sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika/ vanbračna partnera koji su podnosioci prijave.

Rok za podnošenje prijave

Od dana objavljivanja Javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine.

Ispunjenost uslova za konkurisanje utvrđuje Komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje ministar rešenjem.

Bespovratna sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine.

Prijava se smatra podnetom momentom predaje na šalter pošte ili momentom predaje na pisarnicu na adresi za prijem pošte Ministarstva, ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 2a, 11070 Novi Beograd.

Program, tekst javnog konkursa i obrazac prijave nalaze se na sajtu Ministarstva za brigu o selu  https://www.mbs.gov.rs/ .

NAPOMENA: Fizička lica sama traže kuću.

KONTANKT OSOBA ISPRED GRADSKE UPRAVE POŽAREVCA JE DANIJELA TUFEGDžIĆ 066/8052708

KOMENTARIŠI