Foto: Pixabay // ilustracija

Faktor pola neće moći da se koristi pri određivanju premija i naknada osiguranja od 31. decembra ove godine, odlučila je Narodna banka Srbije.

U odluci objavljenoj u Službenom glasniku navodi se da su društva za osiguranje dužna da pri zaključenju novog ugovora o osiguranju obezbede jednak tretman žena i muškaraca pri određivanju premija i naknada.

“Troškovi koji se odnose na rizike u vezi sa trudnoćom, kao i sa materinstvom za vreme porodiljskog odsustva ne mogu da dovedu do razlika u premijama i naknadama između žena i muškaraca u novim ugovorima o osiguranju”, navodi se u odluci.

Dozvoljeno je korišćenje faktora pola u pojedinim slučajevima za ugovore zaključene do 30. decembra ove godine.

U odluci se navode i slučajevi u kojima osiguravajuća društva mogu uzimati u obzir karateristična svojstva određenog pola, odnosno koristiti podatke o polu prilikom preuzimanja rizika kod životnih i dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja.

Kao faktori koji nisu povezani sa polom navode se godine starosti, zdravstveno stanje, invaliditet, zanimanje i druge lične karateristike.

NBS je ostavila mogućnost da bliže uredi način izveštavanja u vezi sa primenom te odluke.

Osiguravajućim društvima ostavljen je rok da do 30. novembra usklade svoja akta sa odlukom NBS.

Odluka je doneta radi unapređenja rodne ravnopravnosti u pristupu uslugama osiguranja.

KOMENTARIŠI