Foto: Urban City // B.P.

Shodno članu 32. Zakona o planskom sistemu i članu 4. Odluke o javnoj raspravi obaveštava se zainteresovana javnost o početku izrade nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2023. godinu.

Cilj izrade nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2023. godinu je stvaranje uslova za ostvarivanje ciljeva i prioriteta lokalne politike zapošljavanja, kroz planiranje mera i aktivnosti u oblasti zapošljavanja koje će se u toku 2023.godine sprovoditi radi porasta ukupne zaposlenosti u Gradu Požarevcu i kroz uključivanje nezaposlenih lica iz svih kategorija teže zapošljivih.

Gradsko veće Grada Požarevca će formirati Radnu grupu za izradu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2023. godinu, a planira se da nacrt navedenog akta bude izrađen do kraja februara meseca 2023.godine.

Tokom procesa izrade navedenog akta izvršiće se konsultacije sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama. Rezultati eh-ante analize efekata i eh –post analize efekata biće prezentovani javnosti.

KOMENTARIŠI