Foto: Energija Kostolac

U ogranku „TE-KO Kostolac“ završene su eksterne provere Sistema menadžmenta životnom sredinom (EMS) i Sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu (OHSMS) na lokaciji Površinski kop „Drmno“.

Proverena je realizacija korektivnih mera s prethodne eksterne provere na lokaciji Termoelektrana „Kostolac B“.

Proverom nisu utvrđene veće neusaglašenosti. Zabeleženo je više preporuka, koje je rukovodstvo u saradnji s nadležnim stručnim službama u obavezi da preispita. Donete su adekvatne odluke, kao i mere za poboljšavanje u slučajevima u kojima je to opravdano i primenljivo.

KOMENTARIŠI