Program za razvoj privrede i novo zapošljavanje

Program za razvoj privrede i novo zapošljavanje

Razgovor sa Sašom Pavlovićem, zamenikom gradonačelnika Požarevca o programu lokalnog ekonomskog razvoja

Na poslednjoj sednici Skupštine grada Požarevca odbornici su usvojili Program lokalnog ekonomskog razvoja čime se Grad Požarevac pridružio malobrojnoj grupi sredina u Srbiji koje imaju ovaj dokument. Zašto nam je potreban LER, koja je njegova osnovna svrha i da li će Požarevac imati snage i mogućnosti da ostvari sve ciljeve postavljene u Programu, pitanja su koja smo postavili zameniku gradonačelnika Požarevca Saši Pavloviću.

Lokalni ekonomski razvoj je proces promena, pa tako treba shvatiti i ovaj Program. Reč je o dokumentu sa konkretnim ciljevima koji su dugoročni i doprinese ekonomskom razvoju Grada i stvaranju povoljnog poslovnog okruženja. Donošenje ovog akta je pokazatelj da  rukovodstvo Grada, javni i privatni sektor prepoznaju probleme u privrednom okruženju i žele da rešavaju te probleme kako bi nam Grad, sa jačom privredom postao konkurentniji. Samim tim imaćemo i bolji životni standard u našoj zajednici. Hoćemo da prepoznamo lokalnog privrednika, da mu pomognemo, da ga ojačamo na tržištu i naravno da rešavamo problem nezaposlenosti nudeći lokalne podsticaje onima koji obavljaju ili žele da obavljaju svoju delatnost na teritoriji Grada Požarevca. Krajnja namera je da ovim Programom pozitivno utičemo na kreiranje lokalnog finansijskog i administrativnog okvira za dalji razvoj privrede Grada Požarevca.

Koje su to osnovne mere predviđene ovim Programom?

– Program definiše instrumente dodele državne pomoći kao što su: Subvencije, davanje građevinskog zemljišta u svojini Grada sa umanjenjem ili bez naknade, davanje poslovnih objekata u svojini Grada u zakup ili bez naknade, infrastrukturno opremanje zemljišta u svojini Grada sa umanjenjem ili bez naknade, obezbeđivanje sredstava za nabavku opreme neophodne za proširenje kapaciteta ili započinjanje proizvodnje, odricanje od nekih lokalnih prihoda Grada.

  Predviđene su tri osnovne mere: podsticanje zapošljavanja koja se već realizuje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje-Filijalom Požarevac, i nove mere: privlačenje investitora i podsticanje konkurentnosti.

Za realizaciju ovog Programa neophodna su sredstva. Za početak koliko je planirano?

       – Moram da napomenem da Program LER-a u Srbiji imajuju samo tri  lokalne samouprave: Grad Požarevac, Grad Čačak i Opština Ćuprija i obzirom na to da je 2017. godina za naš Grad eksperimentalna, rebalansom ćemo izdvojiti 17.000.000,00 dinara, to je predlog Gradskog veća Požarevca.

Koje su to ciljne grupe na koje se Program odnosi?

        – Program je namenjen domaćim i stranim investitorima, malim i srednjim preduzećima i investitorima pod uslovom da imaju registrovanu delatnost na teritoriji Grada Požarevca. Posebno nam je želja i težnja da se ovim Programom podstaknu investicije lokalnih preduzeća u novu proizvodnju i nove delatnosti. Programom se stimuliše i uključivanje požarevačke privrede kao dobavljača ili podizvođača u nekoj fazi proizvodnog procesa.

Šta nam možete reći o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje podsticajnih mera.

– Zainteresovani poslovni subjekti, uz prethodno određenu konkursnu dokumentaciju, obavezno dostavljaju biznis plan i pismo o namerama  u kome se moraju jasno analizirati kriterijumi kvaliteta investicionog projekta. Postoji lista obaveznih kriterijuma ispunjenosti.

Mera privlačenja investitora je povezana sa brojem zaposlenih, tako da ulaganje rezultira neto povećanjem broja zaposlenih u poređenju sa prosečnim brojem zaposlenih datog privrednog subjekta.

   Uslov je da investicija i novootvorena radna mesta moraju opstati na području Grada najmanje pet godina, ukoliko je u pitanju proizvodna delatnost, a tri godine u slučajevima usluga i malih privrednih subjekata.

Korisnik sredstva koji koristi podsticaj iz Programa nakon dostizanja pune zaposlenosti isplaćuje zaradu koja je najmanje za 20% veća od minimalne zarade u Republici Srbiji. Inače, visina pomoći je do 50% u odnosu na opravdane troškove početnog investicionog ulaganja.

Čuli smo koje su osnovne mere predviđene Programom, a koje su to konkretne mere u pitanju?

– U prvom redu to je mera privlačenja investitora. Njena realizacija obezbeđuje se u Odluci o budžetu pojedinačno za svaku kalendarsku godinu i u direktnoj je vezi sa brojem novozaposlenih lica odnosno visina podsticaja zavisi od broja onih koje privredni  subjekat upošljava.

Mera podsticanja konkurentnosti pod tržišnom ili proizvodnom inovacijom podrazumeva inovativno proizvodno ili tržišno rešenje koje se prvi put primenjuje na područiju Srbije ili najmanje prvi put na teritoriji Grada. Zatim, može se dodeliti i subvenciju u vidu sufinansiranja delimičnog razvoja i primene proizvodne ili tržišne inovacije, ukoliko se kroz biznis plan dokaže direktna isplativost inovativnog rešenja.

Podsticaj poslovnom subjektu može biti i za podršku razvoja zadruga, klastera i drugih oblika udruživanja sa ciljem zajedničkog nastupa na trećim tržištima ili kod dominantnog kupca kroz sufinansiranje dela troškova koji nastaju kao rezultat rada različitih oblika udruživanja. Ovo samo ukoliko je kroz biznis plan i analizu troškova i koristi nedvosmisleno dokazano da bez zajedničkog nastupa nije moguće ostvariti plasman robe na trećim tržištima ili kod dominantnog kupca. Ova mera može trajati najduže godinu dana.

Poslovnom subjektu se može dodeliti i podsticaj za sufinansiranje troškova sticanja međunarodnih sertifikata sa ciljem omogućavanja izlaska domaćih kompanija na inostrana tržišta, ukoliko se odgovarajućim biznis planom i analizom dokaže isplativost takvog ulaganja. Iznos ovog sufinansiranja je do 50% direktnih troškova sertifikacije.

Koji su mehanizmi za dodelu podsticajnih sredstava?

– Postupak dodele sredstava zahteva pre svega obrazovanje kompetentne Komisije od strane Skupštine grada Požarevca, koja će imati predsednika i šest članova. Ona daje predloge za dodelu sredstava u skladu sa usvojenom Odlukom o budžetu grada Požarevca i Programom. Komisija je dužna da izradi Pravilnik za ocenjivanje pristiglih zahteva.

Odluku o dodeli sredstava donosi Gradsko veće na osnovu predloga Komisije.

I mehanizam praćenja trošenja sredstava biće  zasnovan na komisijskom radu obrazovanjem kompetentne Komisije za nadzor, koja će vršiti kontrolu i obilazak pravnih lica-dobitnika sredstva. Ukoliko je načinjen prekršaj u trošenju odobrenih sredstava, ova komisija daje mišljenje i predlog mera. Komisiju za nadzor čine predsednik i četiri člana, a osniva je Gradsko veće.

Napominjem, u radu obe komisije učestvovaće kompetentni stručni kadrovi bez obzirana političku/stranačku opredeljenost, jer su za efektivno funkcionisanje rada ovih komisija potrebni stručni ljudi, rekao je na kraju razgovora za naš list zamenik gradonačelnika  Požarevca Saša Pavlović.

 Mere za privlačenje investitora

U Programu LER-a posebna pažnja usmerena je na privlačenje investira. U okviru tih nastojanja predviđeno je više konkretnih mera. Grad Požarevac naprimer  može dodeliti na korišćenje zainteresovanom pravnom licu prostor neophodan za proširenje ili započinjanje poslovnog procesa. Dodeljeni prostor može biti halski prostor ili zemljište u svojini Grada Požarevca. Podsticaj može biti i obezbeđivanje zakupa na određeno vreme i infrastrukturno opremanje poslovnog prostora u svojini Grada  (priključak na vodovodno–kanalizacionu mrežu, priključak na  elektroenergetsku mrežu). Predviđen je i novčani podsticaj koji se dodeljuje pravnom licu za tekuću godinu, sa jasnom namenom da se zakupi prostor za proizvodnu ili drugu delatnost. Grad može dodeliti podsticaj poslovnom subjektu u vidu sufinansiranja nabavke opreme neophodne za proširenje ili započinjanje proizvodnog procesa. Proces proizvodnje privrednog subjekta, koji je konkurisao mora biti u poslovnim prostorijama koje su u vlasništvu ili zakupu, što se dokazuje ugovorom o zakupu, koji ne može biti kraći od perioda trajanja podsticaja. Poslovni subjekat, posebno kroz biznis plan koji se odnosi na korišćenje opreme koju namerava da nabavi, mora da navede podatke da li ta nabavka utiče na zapošljavanje novih radnika i povećanje izvoza i kakvog je porekla oprema.

KOMENTARIŠI