Interna provera je bila prilika da se uspostavljene procedure detaljno i kritički preispitaju.

Od 6. do 8. oktobra u ogranku „TE-KO Kostolac“ urađena je interna provera Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS). Politika kvaliteta je prikladna strateškom usmerenju ogranka i dostupna zaposlenima radi primene.

Područje provere bila je proizvodnja električne energije, toplotne energije i uglja u granicama koje su određene lokacijski i prema procesima.

Cilj provere je bio da se dođe do informacija o tome da li je Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) usaglašen sa sopstvenim zahtevima ogranka za QMS i zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015, kao i da li je efektivno primenjen i održavan. I sve to u cilju donošenja odluka i preduzimanja mera usmerenih na konzistentno obezbeđivanje proizvoda i usluga koji ispunjavaju zahteve korisnika i primenljivih zakona i propisa, kao i povećavanja zadovoljstva korisnika efektivnom primenom sistema.

Provera je sprovedena prema SRPS ISO 19011:2018 – Uputstva za proveravanje sistema menadžmenta, metodom slučajnog uzorka, razgovorom sa zaposlenima, posmatranjem postupaka na lokaciji, kontrolom dokumentacije.

Zahtev JP EPS za prelazak na bespapirno poslovanje primenom aplikacije „faDoc“ uslovio je potrebu da se sve procedure IMS delimično strukturno izmene i potpišu kvalifikovanim elektronskim potpisom, uključujući i brojne druge dokumente koji proističu iz procedura gde je to primenljivo i adekvatno. To je ujedno i prilika da se uspostavljene procedure detaljno i kritički preispitaju u pitanju sadržaja i usklađenosti s radnom praksom, s obzirom na to da su svi proveravački timovi utvrdili određena odstupanja. Za realizaciju ovog zahteva potrebni su duže vreme, timski rad i pažnja, pa je neophodno napraviti plan ažuriranja dokumenata IMS u cilju usklađivanja sa zahtevom JP EPS za prelazak na bespapirno poslovanje primenom aplikacije „faDoc“ kako bi se utvrdili prioriteti i pratio status realizacije.

Tim za proveru je, takođe, zaključio da je potrebno da rukovodstvo kostolačkog ogranka EPS-a ovaj izveštaj preispita i donese adekvatne odluke i mere, s ciljem da se otklone uzroci i neusaglašenosti, kao i da se urade korekcije. Nakon toga, ogranak „TE-KO Kostolac“ biće spreman za resertifikacionu proveru QMS u novembru.

Interna provera Sistema menadžmenta energijom (EnMS) sprovedena je u kostolačkom ogranku EPS-a od 11. do 15. oktobra. Cilj ove provere je bio da pruži informacije rukovodstvu o tome da li standard EnMS poboljšava energetsku performansu. Utvrđeno je da je standard usaglašen sa sopstvenim zahtevima ogranka za EnMS i energetskom politikom, ciljevima i posebnim energetskim ciljevima koje je uspostavio ogranak. Takođe je usklađen sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 50001:2018 i efektivno je primenjen i održavan u ogranku „TE-KO Kostolac“.

KOMENTARIŠI