Socijalna davanja u Požarevcu: Preko 100 miliona dinara godišnje

Socijalna davanja u Požarevcu: Preko 100 miliona dinara godišnje

Na redovnoj konferenciji za medije Gradskog odbora SNS Požarevca predstavljeni su rezultati iz oblasti socijalne politike.

Slaviša Stojković, sekretar GrO SNS Požarevac i član gradskog veća zadužen za socijalnu politiku i društvene delatnosti izjavio je da grad izdvaja 100 miliona dinara za socijalna davanja.

U 2019. godini Grad Požarevac je izdvojio 10.000.000,00 dinara (za sprovođenje javnih radova u iznosu od 7.000.000,00 dinara, a za stručnu praksu za lica sa VSS u iznosu od 3.000.000,00 dinara). Ukupno je obuhvaćeno 42 lica, od čega 34 u javnim radovima (4 javna rada) i 8 u stručnoj praksi. Za finansiranje rada narodne kuhinje u 2019. godini iz budžeta Grada Požarevca opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 13.401.882,00 dinara, za realizacija programske aktivnosti Crvenog krsta Požarevac „Paketi hrane za socijalno ugrožena lica“ iz budžeta Grada Požarevca u 2019. godini, opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.180.618,00 dinara, za uslugu servis pomoći u kući za stara lica i osobe sa invaliditetom trogodišnjim ugovorom zaključenim do 31.12.2020. godine, iz budžeta grada obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 15.296.740,00 dinara, za finansiranje rada 10 gerontodomaćica. Ugovorom zaključenim za period od 1.8.2019. godine do 31.12.2020.godine, iz budžeta grada obezbeđena su dodatna sredstava u ukupnom iznosu od 3.960.830,00 za finansiranje rada 5 gerontodomaćica. Za potrebe Crvenog krsta radi prevoza namirnica socijalno ugroženim građanima iz seoskih naselja, obezbeđeno je novo kombi vozilo, vrednosti oko 2.600.000,00 dinara. U 2019. godini za finansiranje organizacija civilnog društva, iz budžeta Grada Požarevca opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 40.250.000,00 dinara, za finansiranje sledećih konkursa:

– Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine u 2019. godini, opredeljena su sredstva u iznosu od 3.500.000,00 dinara;

– Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017 – 2020. u 2019. godini, opredeljena su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara;

– Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2019. godini, opredeljena su sredstva u iznosu od 6.000.000,00 dinara;

– Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015 – 2020. u 2019. godini, opredeljena su sredstva u iznosu od 2.450.000,00 dinara;

– Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u 2019. godini, opredeljena su sredstva u iznosu od 14.300.000,00 dinara;

– Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2017 – 2020. godine u 2019. godini, opredeljena su sredstva u iznosu od 3.500.000,00 dinara;

– Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2019. godinu, opredeljena su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara;

– Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2019. godini, opredeljena su sredstva u iznosu od 5.500.000,00 dinara;

Na konferenciji je govorila i direktorka Centra za socijalni rad Tatjana Rajić koja je istakla:

“Za funkcionisanje Centra za socijalni rad, Grad Požarevac je u 2019. godini izdvojio ukupno 51.918,000 din, od kojih za direktna socijalna davanja korisnicima (jednokratne pomoći) izdvojeno ukupno 14.000.000,00, a ostalo za materijalne troškove i funkcionisanje jednog od nasavremenijih dnevnih boravaka za decu i omladinu ometenu razvoju, gde je partcipacija samo 2.200 din i nije promenjena godinama, iako su se parametri u odnosu na koje se opredeljuje, znatno promenili. Po osnovu Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Požarevca, jednokratne pomoći primaju korisnici stalne novčane pomoći i ostali građani i korisnici usluga socijalne zaštite. Najčešće se dodeljuju za nabavku hrane i ostalih životnih potrepština, kupovinu školskog pribora, ogreva, nabavku lekova i druge medicinske potrebe, plaćanje komunalija i struje, poboljšanje uslova stanovanja, nabavku odeće i obuće, plaćanje školarina i sl.

TATJANA RAJIĆ, Foto: Urban City // arhiva

Ove godine je 390 porodico dobilo po 10.000,00 dina za nabavku ogreva. Takođe je predviđena naknada troškova sahrane korisnika stalne novčane pomoći i zakonskim i podzakonskim aktima je propisano ko može i pod kojim uslovima da pravo koristi a o pravu u prvom stepenu odlučuje Centar za socijalni rad. U prethodnom periodu su uloženi značajni napori da ova materijalna davanja budu što dostupnij akorisnicima, o čemu govori i dupliran broj zahteva koji stižu u Kancelariju u Kostolcu, pri čemu se broj korisnika ne menja. To znači da su usluge socijalne zaštite dostupnije i da je do ostvarivanja ovog prava sada mnogo lakše doći. Pored dostupnosti usluge na ostvarivanje prava na materijalna davanja utiče i količina novca koja se opredeljuje, a po informacijama kojima raspolažemo Grad Požarevac odvajanjem ovoliko sredstaava spada u red gradova sa najvišim iznosima materijalnih davanja koji se izdavaja za građane. Grad Požarevac kroz Odluku o socijalnoj zaštiti građana grada Požarevca, u velikoj meri zadovoljava potrebe svojih sugrađana koje se odnose na lečenje, kada se lica nađu u stanju socijalne potrebe. U tom smislu se preko Centra za socijalni rad izdaju potvrde za korisnike stalne novčane pomoći, ali i šire, za nabavku lekova. Takođe se preko ustanove obezbeđuje i jednokratna novčana pomoć za potrebe lečenja i nabavku medicinskih sredstava i pomagala kada ne postoji drugi zakonski osnov za pribavljanje istih. Što se tiče zbrinjavanja ovih korisnika, oni se, dok postoji potreba za medicinskim uslugama zbrinjavaju u Opštoj bolnici, i ustanovama van grada, za koje takođe grad preko jednokratnih pomoći obezbeđuje sredstva za npr.pratioce radi odlaska na lečenja, opremanje za lečenje itd. Ukoliko lice nije stambeno zbrinuto (beskućnik i sl) preko Centra se ta lice upućuju na smeštaj u Prihvatilište u Smederevu, što takođe finsira Grad Požarevac i za sada ne postoji problem niti oko smeštaja niti plaćanja ovih troškova. Po podacima Centra za zdravstvenu zaštitu i smeštaj u prihvatilište Grad je tokom 2019-te godine izdvojio 1.241.959,00 din., dok je za iste potrebe tokom 2018-te izdvojeno 487.934,00 din, što je dva i po puta više., i negde nam ukazuje na ovu sve prisutniju problematiku, ali i napor lokalne samouprave da ovim potrebama izađe u susret. Takođe Grad finsira Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom i starija lica, među kojima se često nalaze lica ugrožena siromaštvom i bolešću. Spomenuli smo da Grad Požarevac izdvaja znatna materijalna sredstva z afunkcionisanje jednog od najsavremenjih dnevnih boravaka u Srbiji (20.620.000 din) . U Dnevnom boravku radi 14-toro radnika na neodređeno vreme (defekttologa, medicinskih sestara, negovateljica) a za potrebe dece obezbedjena je ishrana i prevoz. Korisnici su uključeni pored redovnog rada i na svim značajnijim manefestacijam au gradu i šire i to: „Dečija olimpijada, Cvet na dlanu, Izadji mi na teglu, Dečija nedelja i sl, a takodje redovne prate i kulturne sadržaje u gradu. Postoji obostrana izvandredna saradnja sa svim osnovnim i srednjim školama u gradu, kao i dnevnim centrima u Smederevu, Beogradu, Kovinu itd.Uz pomoć sredstava Grada Požarevca i učešće roditelja . Realizovana je i višednevna ekskurzija, u iznosu od 220.600,00 din koja j eobuhvatala prevoz, ishranu, 24-satnu negu i ostale sadržaje u skladu saindividualnim karakteristikama i potrebama svakog korisnika. . Takodje ove godine uložena su iznačajna sredstva u sanaciju krovnog pokrivača na ovom objektu, kao i hidroizolaciju i molersko-farbarske radove i zamenu laminata i ulaznih vrata u ukupnom iznosu od 952.800,00 din. Podsetićemo da je u prethodnom periodu sredstvima grada i donacija u okviru boravka uspostavljen dodatni program pod nazivom „senzorna soba“, koja omogućava korisnicima adekvatnije senzorno okruženje, a takođe je sredstvima donatora dodatno opremljena sportsko rekreativna sala sistemom za podršku psihomotornom razvoju. Sredstvima donacija su takođe obezbeđena i zamena kuhinje, kupovina klima uređaja i dela opreme (stolice) kao i nabavka računara a započete su i pripremne radnje oko izgradnje tzv „senzornog dvorišta“.

KOMENTARIŠI