Urađena eksterna provera Sistema menadžmenta energijom: Usaglašeni s novim standardom

Urađena eksterna provera Sistema menadžmenta energijom: Usaglašeni s novim standardom

Dato je i nekoliko preporuka, poput planiranje obuka za EnMS shodno zahtevima nove verzije standarda ISO 51001:2018.

Ciljevi eksterne nadzorne provere Sistema menadžmenta energijom (EnMS), urađene krajem novembra u ogranku „TE-KO Kostolac“, bili su da se utvrdi nivo usaglašenosti menadžmenta ili njegovih delova sa kriterijumima provere. Trebalo je da se utvrdi i sposobnost ogranka da ispuni zahteve iz primenjivih zakona, propisa i ugovora, kao i efektivnost koja osigurava da organizacija može da očekuje ostvarenje postavljenih ciljeva i sposobnost da identifikuje oblasti za potencijalno poboljšanje.

Proverivač SGS bio je usmeren na oblasti proizvodnja električne energije, toplotne energije i uglja. Služba za integrisani sistem menadžmenta kostolačkog ogranka EPS-a pohvaljena je za posvećenost dokumentovanju sistema EnMS, izradu detaljnih uputa i energetskog preispitivanja. Proverom je utvrđeno da je poslovanje ogranka usaglašeno s novim standardom, a dato je i nekoliko preporuka, od kojih je jedna da se u narednom periodu obavi planiranje obuka za EnMS shodno zahtevima nove verzije standarda ISO 51001:2018.

U Termoelektrani „Kostolac B“ preporuka je da se nastavi sa zamenom izolacije parovoda između termoelektrana, sa ciljem da se spreče eventualna curenja pare i gubici toplote. Preporuka je i da se u slučaju znatnih odstupanja energetskih performansi, kao što je potrošnja lakog lož-ulja bloka A1, potrošnja evrodizela mehanizacije i slično, pokrenu akcije istrage uzroka nastalih promena i donesu adekvatne odluke u cilju operativne kontrole.

KOMENTARIŠI