Usvojen završni račun budžeta Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu

Usvojen završni račun budžeta Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu

Odbornici Gradske opštine Kostolac, na 12.redovnoj sednici Skupštine, održanoj u subotu 29. Juna usvojili su Odluku o završnom računu budžeta Gradske opštine  Kostolac za 2018. godinu.

Pre početka sednice predsednica Skupštine, Milena Cerovšek  upozorila je odbornike da u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Skupštine Gradske opštine Kostolac, u prostoriji u kojoj se održavaju sednice Skupštine, nije dozvoljeno unošenje oružja, korišćenje mobilnih telefona i drugih sredstava i predmeta koji mogu ometati rad Skupštine. Naime na 11. Redovnoj sednici odbornik Milan Grubetić je bio opomenut da isključi mobilni telefon, ali i pored opomene predsednice Skupštine, odbornik Grubetić je nastavio sa korišćenjem istog.

S tim u vezi odbornici su dobili obaveštenje koje se odnosi na povredu člana 71.i budućeg člana 88. Poslovnika Skupštine Gradske opštine Kostolac. Milena  Cerovšek, predsednica Skupštine je naglasila da se Poslovnik o radu Skupštine mora poštovati i upozorila odbornike da će ubuduće koristiti mere koje su predviđene Poslovnikom i u slučaju povrede Poslovnika od strane odbornika istog će opomenuti ili udaljiti sa sednice. Takođe je dodala da udaljenje sa sednice povlači sankciju da se odbornik kome je izrečena ova mera smatra da je neopravdano odsustvovao sa sednice Skupštine.

Prema Odluci o završnom računu budžeta Gradske opštine Kostolac za 2018.godinu koju je obrazložila Zdenka Radosavljević, viši stručni saradnik na poslovima izvršenja budžeta, ukupni  prihodi i primanja u 2018. Godini iznosili su 151.646 hiljada dinara, a ukupni rashodi 151.481 hiljada dinara. Razlika između ukupnih prihoda i primanja i ukupnih rashoda i izdataka iznosila je 165 hiljada dinara. U izveštaju ovlašćenog revizora  stoji  da se finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, obaveza i izvora finansiranja opštine, na dan 31.decembra 2018. godine, prihode i primanja, rashode i izdatke, tokove gotovine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa relevantnim zakonskim i računovodstvenim propisima koji su regulisani Zakonom o budžetskom sistemu, uredbom o budžetskom računovodstvu i Odlukom o budžetu opštine za 2018. godinu.

KOMENTARIŠI