Foto: Urban City // B.P.

U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, opština Veliko Gradište, dodeljuje dve nagrade za najbolje redovne studente sa teritorije opštine Veliko Gradište.

Izbor najboljih studenata vrednovaće se prema sledećim kriterijumima:

– studenti koji se nalaze na višim godinama studija,

– studenti koji tokom školovanja nisu gubili godinu,

– studenti koji su u prethodnoj godini studija imali prosečnu ocenu iznad 9,00

– druge nagrade, uspesi i priznanja studenata.

Javni poziv traje od 01. juna 2022. godine do 15. juna 2022. godine. Kandidati se na javni poziv prijavljuju sami.

Prijavu mogu preuzeti na linku Prijava na konkurs za najboljeg studenta sa teritorije opštine Veliko Gradište

Uz prijavu se prilaže po jedan primerak sledećih dokumenata:

1) potvrda o upisanoj godini studija;

2) potvrda o ostvarenoj prosečnoj oceni u toku studiranja;

3) očitana lična karta;

4) broj tekućeg računa.

Nagrade su novčane i dodeljuju se na posebnoj svečanosti.

Visinu sredstava za prvu i drugu nagradu utvrdiće predsednik opštine Veliko Gradište u skladu sa Odlukom o budžetu za 2022. godinu.

Prava utvrđena ovom odlukom ostvaruju se po propisima o opštem upravnom postupku, ako ovom odlukom nije drugačije određeno.

Podaci koji su potrebni za odlučivanje o javnom pozivu biće prikupljeni po službenoj dužnosti ukoliko se nalaze u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak a koji se odnose na: JMBG, ime i prezime, državljanstvo iz matičnih knjiga, podatke o prebivalištu iz registra prebivališta, podatke o prihodima i imovini iz službenih evidencija poreske uprave, podatke o prijavi na osiguranje i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, podatke o posedovanju nepokretnosti iz katastra nepokretnosti i drugih javno dostupnih evidencija.

Svi podaci o ličnosti zahtevani ovim javnim pozivom biće obrađivani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/2018)

Odeljenje za društvene delatnosti i zajedničke poslove vršiće administrativne poslove vezane za izbor najboljeg studenta.

Bliža obaveštenja o javnom pozivu mogu se dobiti putem mejla danka.nikolic@velikogradiste.rs ili na broj telefona 012/662-179.

KOMENTARIŠI