Foto: Urban City // B.P.

Zavod za javno zdravlje Požarevac raspisalo je oglas za javnu prodaju automobila Opel Corsa Viva 1.0, 2004. god. u voznom stanju, koja nije registrovana, početna cena je 80.000,00 dinara.

Potencijalni kupci mogu pogledati vozila u dvorištu Zavoda za javno zdravlje, ul. Jovana Šerbanovića br. 14 u Požarevcu radnim danom u vremenu od 8 –14 časova. Lice za kontakt: Miroslav Mitić, telefon je 012-223-153.

Rok za dostavljanje pismenih ponuda je utorak, 04.10.2022. godine do 12 časova, a otvaranje ponuda održaće se odmah po dostavljanju ponuda u prostorijama Zavoda.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica. Pre početka otvaranja ponuda, učesnici su dužni da uplate 15% od utvrđene početne cene vozila na blagajni Zavoda što je i osnovni uslov da ponuda bude prihvatljiva i uzeta u razmatranje. U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom najvišom cenom, učesnici će pristupiti daljem javnom nadmetanju sa licitacionim korakom od 1.000,00 din., do konačne prodaje vozila.

Službeno vozilo se prodaje u viđenom i zatečenom stanju, bez prava na reklamaciju. Učesniku koji je ponudio najvišu cenu, uplaćeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Učesniku koji ne budu izabrani kao kupac, vraća se uplaćeni depozit po završetku javnog nadmetanja. Ugovor o kupoprodaji se zaključuje sa učesnikom koji ponudi najvišu cenu, u roku od 5 dana od dana potpisivanja zapisnika o prikupljenim ponudama.

Preuzimanje vozila može se obaviti po izvršenoj kompletnoj uplati ponuđene sume, a najduže u roku od 3 dana, posle čega se gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

Porez na kupljeno vozilo plaća kupac. Detaljne informacije u vezi sa prodajom putem javnog nadmetanja mogu se dobiti na telefon 012/ 222-690, Kićanović Igor, dipl. pravnik.

KOMENTARIŠI