14. sednica Skupštine Grada Požarevca u četvrtak

14. sednica Skupštine Grada Požarevca u četvrtak

Sa početkom u 10,00 časova

Predsednik Skupštine Grada Požarevca Bojan Ilić sazvao je četrnaestu sednicu Skupštine Grada Požarevca za 28. decembar 2017. godine.

Sednica će se održati u sali 107 Skupštine Grada Požarevca, sa početkom u 10,00 časova.

Po usvajanju zapisnika sa trinaeste sednice Skupštine Grada Požarevca održane 15. decembra 2017. godine za ovu sednicu predložen je sledeći Dnevni red:

1. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

2. Predlog Odluke o lokalnim administrativnim taksama, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

3. Predlog Odluke o boravišnoj taksi, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

4. Predlog Odluke o uslovima i visini naknade za korišćenje ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

5. Predlog Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Požarevca za 2018. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

6. Predlog Programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada Požarevca u 2018. godini, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

7. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na odluku o cenama usluga javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac, i to:

– a) Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca i

– b) Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

8. Predlog Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2018. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca i Finansijski planovi direktnih korisnika budžetskih sredstava za 2018. godinu, i to:

– a) Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Skupština Grada“ za 2018. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

– b) Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradonačelnik“ za 2018. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

– v) Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradsko veće“ za 2018. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

– g) Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradska uprava“ za 2018. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca i

– d) Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradsko pravobranilaštvo“ za 2018. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

9. Predlog Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu i Gradskoj opštini Kostolac u 2018. godini, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevc,

10. Predlog Odluke o raspoređivanju prihoda Gradske opštine Kostolac u 2018. godini, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

11. Predlog statutarne odluke o izmenama i dopunama Statuta Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

12. Predlog odluke o izmeni odluke o održavanju zgrada i spoljnog izgleda zgrada, uslovima, načinima i kriterijumima sufinansiranja obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

13. Predlog Odluke o utvrđivanju minimalnog iznosa na ime troškova investicionog i tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada i naknade za rad prinudnih profesionalnih upravnika na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

14. Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Požarevca za 2018. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

15. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu za radnu 2016/17. godinu Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ Požarevac i Finansijski izveštaj za Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ Požarevac za period od 1.1.-30.9.2017. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

16. Predlozi rešenja kojima se daje saglasnost na programe poslovanja za 2018. godinu javno komunalnih preduzeća i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac, i to:

– a) Javno komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

– b) Javno komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

– v) Javno komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

– g) Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca i

– d) Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

17. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac za 2018. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca i

18. Predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata.

KOMENTARIŠI