39 godina Visoke tehničke škole u Požarevcu

39 godina Visoke tehničke škole u Požarevcu

Danas, 13. oktobra 2018. godine obeležen je Dan Visoke tehničke škole u Požarevcu

Visoka tehnička škola u Požarevcu

Danas, 13. oktobra 2018. godine obeležen je Dan Visoke tehničke škole u Požarevcu svečanom dodelom diploma studentima koji su završili studije.

Obrazovni centar ”13.oktobar” u Kostolcu u saradnji sa Industrijsko-energetskim kombinatom ”Kostolac” u 1979. godini pokrenuo je inicijativu za otvaranje Centra za vanredne studije pri obrazovnom centru ”13.oktobar” u Kostolcu, za sve struke koje postoje u Centru. U svim fazama dogovaranja bio je uključen i Sekretarijat za društvene delatnosti Skuštine opštine Požarevac.

Osnovni zadatak VTŠ u Požarevcu, kao obrazovne ustanove, je obrazovanje u oblasti mašinstva, elektrotehnike, agronomije, prehrambene tehnologije i zaštite životne sredine kompatibilno sa trendovima obrazovanja u Evropi i svetu, uz maksimalno i stalno inoviranje nastavnih sadržaja i primenu savremenih metoda i tehnika edukacije, počev od osnovnog strukovnog do specijalističkog, permanentnog i drugih oblika obrazovanja, prema zahtevima poslovnih partnera i vlasnika.

Trogodišnje osnovne studije na VTŠ u Požarevcu usklađene su sa Bolonjskom deklaraciom, kao i sa Evropskim procesima visokog obrazovanja, što podrazumeva. efikasnije studiranje, smanjenu dužinu studiranja na tri godine, mogućnost studiranja na više visokoškolskih ustanova. Prvenstveno se vodi računa o stalnom unapređenju, usavršavanju i modernizaciji nastave, akcentuje praktična nastava, kao i osposobljavanje studenata u primeni novih tehnologija i saznanja.

KOMENTARIŠI