Foto: Energija Kostolac

Provera je rađena na osnovu slučajnog uzorka i informacija koje su bile dostupne u vreme provere.

U kostolačkom ogranku EPS-a 27. i 28. maja uspešno je sprovedena eksterna provera sistema upravljanja životnom sredinom EMS prema standardu ISO 14001 i sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu OHSMS prema standardu ISO 45001. Ciljevi provere su bili da se utvrdi nivo usaglašenosti sistema menadžmenta ili njegovih delova sa kriterijumima provere i njegova sposobnost da ispuni zahteve iz primenljivih zakona, propisa i ugovora. Utvrđen je i stepen efektivnosti ostvarenja postavljenih ciljeva, kao i sposobnost organizacije da identifikuje oblasti za potencijalno poboljšavanje.

Tim proveravača sproveo je procesno baziranu proveru fokusirajući se na značajne aspekte, rizike i ciljeve, koji su zahtevani prema standardu. Provera je rađena na osnovu slučajnog uzorka i informacija koje su bile dostupne u vreme provere, a metode su bile intervjui, zapažanja aktivnosti i pregled dokumenata i zapisa. Nakon provere, ovaj tim je zaključio da organizacija ima uspostavljen i održavan sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda i da pokazuje njegovu sposobnost da sistematično postiže odgovarajuće zahteve za proizvode ili usluge u okviru područja primene, politike i ciljeva organizacije. Zbog toga je preporuka da sertifikacija sistema menadžmenta bude nastavljena.

Istaknuta je dobra praksa reagovanja na nalaze sa prethodne provere i preporučene su mere za poboljšanje, posebno u vezi sa planiranjem aktivnosti na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, odnosno na izradu Studije opravdanosti sa idejnim projektom i Studiju uticaja na životnu sredinu.

Na sledećoj proveri biće razmatran Plan zaštite od požara za lokacije Ćirikovac, Klenovnik, zgradu Direkcije i kontejnersko naselje „Istok“.

Uključiti radnike

Preporuka tima je i da se u skladu sa Poslovnikom o radu obezbedi dinamika rada Odbora za bezbednost i zdravlje na radu u smislu direktnog učestvovanja radnika u oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, imajući u vidu da je poslednja sednica održana u aprilu 2020. godine.

KOMENTARIŠI