Foto: Energija Kostolac

Ogranak „TE-KO Kostolac“ prvi je u Srbiji upisao gips u Registar nusproizvoda i ispunjava propise za prodaju u EU. Od početka godine izvezeno 84.000 tona.

Gips proizveden u TE „Kostolac B“ početkom septembra upisan je u REACH propis Evropske unije o registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija, što će olakšati njegovu prodaju u zemljama Evropske unije, a u toku je prikupljanje neophodne dokumentacije za upis i elektrofilterskog pepela u REACH propis, kaže Tatjana Vojvodić, šef Službe za upravljanje zaštitom životne sredine u ogranku „TE-KO Kostolac“. − Ono što je za nas veoma značajno je to što REACH uključuje i određene odredbe primenljive na materijale, kao što je naš, što podrazumeva da će elektrofilterski pepeo biti isporučen na tržište Evrope posle upisa.

Vojvodićeva kaže da je cilj je da se na tržištu Srbije i Evropske unije proda što veća količina nastalog gipsa i smanje troškovi održavanja deponije gipsa. Gips iz TE „Kostolac B“ prodaje se u Srbiji kao neopasan otpad, a Zakonom je propisan dokument o kretanju neopasnog otpada, koji inženjeri za kontrolu i upravljanje otpadom popunjavaju i prate kompletan proces predaje otpada operaterima.

Elektrofilterski pepeo, koji nastaje u procesu proizvodnje električne energije sagorevanjem uglja u kotlovima obe termoelektrane, po količini je najveći otpad u ogranku TE-KO „Kostolac“. Elektrofilterski pepeo ima primenu u građevinarstvu i svake godine u ogranku „TE-KO Kostolac“ organizuje se prodaja ove vrste otpada, koji je po urađenoj analizi okarakterisan kao neopasan otpad.

− Cilj je da povećamo prodaju i smanjimo količine elektrofilterskog pepela koje se odlaže na deponiju na PK „Ćirikovac“. To zahteva veliku investiciju, koja znatno može da se umanji ako napravimo dobre uslove za plasman ove vrste otpada – objašnjava Vojvodićeva.

Tatjana Vojvodić, Foto: Energija Kostolac

Pored pepela, izgradnjom postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u TE „Kostolac B“ vlažnim postupkom uz korišćenje krečnjaka kao reagensa za tretman dimnih gasova u cilju smanjenja sadržaja sumporovih oksida u dimnim gasovima dobija se gips kao neopasan otpad. Rad postrojenja u kontinuitetu je znatno smanjio količinu sumporovih oksida na 200 miligrama po kubnom metru, što predstavlja veliki učinak na poboljšanje kvaliteta vazduha.

− Ogranak „TE-KO Kostolac“ je prvi u Srbiji u martu 2021. upisao gips u Registar nusproizvoda. Gips je preko posrednika izvezen u Rumuniju, u fabriku za proizvodnju gipsanih ploča. Izvoz gipsa traje i 2022. godine. Kvalitet gipsa dobijenog u procesu odsumporavanja dimnog gasa u potpunosti odgovara za proizvodnju gipsanih proizvoda, što su potvrdili korisnici iz Rumunije. Do sada je izvezeno 84.000 tona gipsa kao nusproizvoda – kaže Vojvodićeva.

Služba za upravljanje zaštitom životne sredine, zajedno sa službama za IMS, za bezbednost i zdravlje na radu i za infrastrukturu kvaliteta, organizaciono se nalazi u Sektoru za integrisani sistem menadžmenta (IMS) u okviru korporativnih poslova u kostolačkog ogranka EPS-a.

− Služba za upravljanje zaštitom životne sredine ima dva odeljenja: za upravljanje zaštitom životne sredine za termoelektrane i za površinske kopove. Poslove praćenja uticaja emisija u vodu, vazduh, zemljište, količine nastalog otpada, praćenje buke, kao i radioaktivnost, obavljaju zaposleni u oba odeljenja. Monitoring je urađen na osnovu studija uticaja na životnu sredinu termoenergetskih objekata termoelektrana „Kostolac A“ i „Kostolac B“, deponije pepela PK „Ćirikovac“, kao i iskopa devet miliona tona uglja sa PK „Drmno“. Sve to je u skladu sa zahtevima zakonske regulative i merama za zaštitu životne sredine, koje su obavezujuće za ogranak TE-KO „Kostolac“. Imamo interno i eksterno praćenje stanja emisija u životnoj sredini. Eksterno praćenje za ogranak rade akreditovane laboratorije kojima je nadležno ministarstvo izdalo rešenje, na osnovu obima akreditacije za parametre koji imaju uticaj na kvalitet vazduha, vode, zemljišta, radioaktivnosti, buke i otpada – objašnjava ona.

U domenu aktivnosti Službe za upravljanje zaštitom životne sredine spadaju izveštavanja Agencije za zaštitu životne sredine, popunjavanje Nacionalnog registra izvora zagađenja Ministarstva za zaštitu životne sredine, inspekcijski nadzori, provere sistema IMS-a, kao i izveštavanja za Evropsku banku za obnovu i razvoj.

− Služba obavlja interna merenja kvaliteta površinskih, podzemnih i otpadnih voda, kao i praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha, buke u životnoj sredini i evidencije nastalog otpada. Trenutno je aktuelna akreditacija laboratorije, a posle dobijanja potvrde kompetentnosti od Akreditacionog tela Srbije radićemo određene parametre i pratiti emisije u vodi i vazduhu – kaže Vojvodić.

Ona dodaje da upravljanje otpadom zauzima značajno mesto u nadležnostima oba odeljenja službe i da je na samom početku rada napravljen katalog otpada, a za svaki otpad je akreditovana laboratorija uradila karakterizaciju.

Vojvodićeva objašnjava da otpad nastaje u redovnom radu, ali i u remontnim aktivnostima. U ogranku „TE-KO Kostolac“ postoji opasan i neopasan otpad. Otpad se razvrstava na mestu nastanka.

− Otpadno gvožđe, aluminijum, kablove i transportne trake ogranak prodaje kao sekundarnu sirovinu operaterima s najvećom ponuđenom cenom, u javnom oglasu o prodaji, uz obavezne dokaze o ispunjenim uslovima učešća propisanih zakonom. Opasan otpad – akumulatore i otpadna ulja – ogranak prodaje ovlašćenim operaterima. Postoje opasni i neopasni otpad, za koje izdvajamo novčana sredstva i predajemo ih na trajno zbrinjavanje ovlašćenim operaterima u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom – kaže Vojvodićeva.

Radi uspešnog obavljanja delatnosti proizvodnje električne energije, toplotne energije i uglja, ogranak „TE-KO Kostolac“ posebnu pažnju posvećuje primeni standarda upravljanja zaštitom životne sredine. Primena standarda ISO 9001 (sistem upravljanja kvalitetom) počela je u novembru 2006. godine i ISO 14001 (sistem upravljanja zaštitom životne sredine) od juna 2011. Na ovaj način kostolački ogranak EPS-a uređuje svoj poslovni sistem i ističe odgovornost prema životnoj sredini. U junu 2012. uveden je OHSAS 18001 standard (bezbednost i zaštita na radu), a u novembru 2015. godine i standard ISO 50001 (sistem upravljanja energijom). Od tada su implementacija i sertifikacija novijih verzija standarda redovne.

Vojvodićeva kaže da je u toku je implementacija nove verzije standarda ISO/IEC 17025 – Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje.
− Odredbe zaštite životne sredine propisane Politikom integrisanog sistema menadžmenta odgovaraju vrsti, obimu i uticajima na životnu sredinu, kao i aktivnostima, proizvodima i uslugama ogranka „TE-KO Kostolac“, uključujući i opredeljenost ka stalnom unapređivanju i prevenciji zagađivanja životne sredine, kao i usaglašenosti sa odgovarajućim zakonskim i drugim propisima o zaštiti životne sredine, a koji su u vezi sa aspektima životne sredine – kaže Vojvodićeva.

Ogranak ima Politiku integrisanog sistema menadžmenta, koja obuhvata sve primenjene međunarodne standarde, uključujući standard kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i upravljanja energijom.

Sekundarne sirovine spremne za prodaju, Foto: Energija Kostolac

Rešenja za najbolje rezultate

U skladu s hijerarhijom upravljanja otpadom, cilj nam je smanjivanje nastajanja otpada, iskorišćenje otpada reciklažom – ponovnom upotrebom i zbrinjavanjem otpada na propisan način. Preduzimamo i podstičemo mere za postizanje najboljih ukupnih rezultata za životnu sredinu. Razvoj zakonodavstva i politike u oblasti upravljanja otpadom u potpunosti je transparentan proces. Zato se očekuje da će se ubuduće brže dolaziti do potrebne dokumentacije za dobijanje odobrenja Ministarstva zaštite životne sredine za prodaju i izvoz gipsa i elektrofilterskog pepela, kaže Tatjana Vojvodić.

KOMENTARIŠI