Foto: B.P.

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Grada Požarevca oglasilo je javni uvid u nacrt generalne regulacije “Požarevac 5” i izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana generalne regulacije “Požarevac 5” na životnu sredinu.

Javni uvid u nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 5“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije „Požarevac 5“ na životnu sredinu održaće se od 23. maja do 23. juna 2023. godine u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana u prostorijama Gradske uprave Grada Požarevca, u kancelariji broj 212, u periodu od 10-13 časova.

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 5“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije „Požarevac 5“  na životnu sredinu u pisanoj formi, Gradskoj upravi Grada Požarevca, Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, Drinska 2, Požarevac u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 23. junom 2023. godine.

Javna prezentacija planskog dokumenta biće održana u utorak 6. juna 2023. godine, sa početkom u 12 časova, u sali broj 11 u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska 2, u Požarevcu.

Javna sednica komisije za javni uvid biće održana po završetku javnog uvida, u petak 8. septembra 2023. godine, sa početkom u 12  časova, u sali broj 11 u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, u Požarevcu. Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

KOMENTARIŠI