Menja se Zakon o porezu na dodatu vrednost

Menja se Zakon o porezu na dodatu vrednost

Foto: Pixabay

Većina odrebi je praktično preciziranje, ocenjuje poreski savetnik, ali su neke od njih poput vrednosnih vaučera i promena koje se odnose na strance nove i značajno će olakšati funkcionisanje u ovoj oblasti.

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV i uputila ga Skupštini Srbije na razmatranje.

Predložene izmene između ostalog, predviđaju propisivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara i usluga koji se obavlja u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje auto-puteva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes.

Takođe, predviđa se uređivanje poreskog tretmana prometa dobara i usluga nastalih po osnovu prenosa vrednosnih vaučera kao instrumenta za koji postoji obaveza da se prihvati kao naknada ili deo naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

Izmenama je predviđeno bliže uredivanje mesta prometa dobara i mesta prometa usluga konzumacije jela i pića na brodovima, odnosno u letilicama i vozovima.

Za promet dobara koji se obavlja na brodu, odnosno u letilici ili vozu u toku prevoza putnika, mestom prometa smatra mesto polaska broda, letilice ili voza, a da se mestom polaska u tim slučajevima smatra prvo voznim redom planirano mesto ukrcavanja putnika.

U slučaju prevoza putnika u oba smera, predlaže se da se povratna vožnja smatra posebnim prevozom.

Izmenama se preciznije uređuje mesto prometa usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem.

Propisuje se preciznije definisanja prometa koji obavlja strano lice u Srbiji po osnovu kojeg postoji obaveza evidentiranja u sistem PDV.

Takođe predviđeno je i preciznije utvrdivanje procenta srazmernog poreskog odbitka, kao i ukidanje obaveze podele prethodnog poreza ako je utvrdeni procenat srazmernog poreskog odbitka najmanje 98 odsto, kao i da se se pri utvrdivanju procenta srazmernog poreskog odbitka ne uzimaju u obzir povremeni prometi nepokretnosti i povremeni prometi usluga iz oblasti prometa novca i kapitala, kao i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti za koje se naplacuje naknada.

Izmene previđaju i preciziranje pravila koja se odnose na mogućnost ispravljanja pogrešno obračunatog PDV u većem iznosu, propisivanje poreskog oslobođenja za uvoz dobara za posebne namene, na osnovu odluke Vlade.

Takođe je predviđen i produžetak roka za dostavljanje dokaza da je putnik otpremio dobra u inostranstvo na 12 meseci od dana otpremanja dobara.

Biće smanjen i iznos vrednosti dobara koja strani putnici otpremaju u ličnom prtljagu koji nose sa sobom u inostranstvo sa 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na 6.000 dinara, uključujući PDV, po osnovu kojih mogu ostvariti povraćaj PDV.

Poreski savetnik Milan Trbojević ukazuje da je većina odrebi praktično preciziranje, ali da su neke od njih poput vrednosnih vaučera i promena koje se odnose na strance nove i da će značajno olakšati funkcionisanje u ovoj oblasti.

KOMENTARIŠI