Foto: Urban City // B.P.

Tender za rekonstrukciju i adaptaciju objekta Filijale PIO fonda u Požarevcu je obustavljen.

Kao razlog za obustavu tendera navodi se da “prilikom stručne ocene ponuda komisija je konstantovala da ne može na nesumnjiv način da se utvrdi da su lica koja su potpisala predmetnu bankarsku garanciju ista lica čiji se potpisi nalaze na kartonu deponovanih potpisa banke”. Pored ovoga, navodi se i da su neki od dokumenata nečitljiva koja se odnose na kvalifikaciju ljudstva.

U konačnom obrazloženju navodi se da je ponuđač ponudio iznos koji je veći od procenjene vrednosti ovog tendera.

Procenjena ukupna vrednost ovog tendera iznosila je više od 97,3 miliona dinara bez PDV-a.

Podsećamo da su Filijala PIO fonda, kao i Filijala RFZO-a premeštene na druge adrese pre konačne odluke o dodeli ugovora ove javne nabavke.

KOMENTARIŠI