Foto: B.P.

Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici održanojdana 3. decembra 2018. godine, razmatralo je potrebu o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju proizvoda prigodnih za Novogodišnje i Božićne praznike u Gradu Požarevcu.

Ovom odlukom utvrđuje se prostor u pešačkoj zoni u ulici Stari korzo, kao lokacija javne namene za prodaju proizvoda prigodnih za Novogodišnji i Božićni vašaru Gradu Požarevcu, u periodu od 10. decembra 2018. godine zaključno sa 06. januarom 2019. godine.

Prodaja proizvoda vršiće se iz privremenih objekata i to: 20 drvenih tezgi površine 1 m2 sa 1m2 manipulativnog prostora, 9 drvenih tezgi površine 2m2,2 drvene tezge površine 6,2 m2, i jedan paviljon površine 6,2 m2, postavljenih prema tehničkoj skici sa rasporedom, površinom i namenom prodaje proizvoda, koju određuje komisija koju formira Gradsko veće Grada Požarevca.

Proizvodi koji će se prodavatina Novogodišnjem i Božićnom vašaru podeljeni su u tri kategorije, shodno kojima će se određivati namena prodaje u drvenim mobilnim tezgama i to
1. novogodišnji pokloni (čestitke, ukrasi, zimske kape, šalovi, rukavice, čarape i slično);
2. rukotvorine i suveniri i
3. domaća hrana i piće (kuvano vino, kuvana rakija, domaći specijaliteti, med, domaći sirevi, gastronomija i slično).

Pravo na dodelu površine javne namene i zakup privremenog objekta za prodaju proizvoda iz člana 3. ove odluke imaju registrovane zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje, registrovani vinari i proizvođači rakija, registrovana poljoprivredna domaćinstva, proizvođači organske i domaće hrane, proizvođači suvenira i rukotvorina organizovani u registrovana udruženjima građana.

Prijavljivanje za učešće i prodaju proizvoda po ovoj odluci vršiće se u periodu od 3. zaključno sa 7. decembrom 2018. godine, po objavljenom javnom pozivu na sajtu Grada Požarevca i lokalnim medijima.

Izbor učesnika za učešće, po podnetim prijavnim listovima i dostavi tražene dokumentacije izvršiće komisija koju formira Gradsko veće Grada Požarevca.
Kriterijumi za izbor učesnika su:
1. da izlagač ispunjava tražene uslove, što dokazuje priloženom dokumentacijom uz prijavni list;
2. da obavlja delatnost koja se uklapa u planirani sadržaj manifestacije i
3. redosled prijava.

Za dodelu površine javne namene za prodaju proizvoda iz ove odluke, mogu učestvovati izlagači sa sopstvenim drvenim štandovima i kućicama koji se uklapaju u koncept manifestacije, pod uslovom da ima prostornih mogućnosti.
U situaciji iz stava 1. ovog člana, podnosilac prijave je pored tražene dokumentacije u obavezi da dostavi i fotografiju drvenog štanda i kućice sa dimenzijama.

Izdavanje rešenja za korišćenje površine javne namene iz člana 1. ove odluke, vršiće nadležno Odeljenje za imovinsko – pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, po izvršenoj uplati zakupa privremenog objekta i plaćene odgovarajuće takse za zauzeća površine javne namene, a pre postavljanja na utvrđenoj lokaciji.

Turistička organizacija Grada Požarevca dužna je da organizuje donošenje, postavljanje i odnošenje drvenih tezgi i kućica na napred navedenoj lokaciji tj.u pešačkoj zoni u ulici Stari korzo.

Za korišćenje površine javne namene za period od 10. decembra 2018. godine zaključno sa 06. januarom 2019. godine po ovoj odluci korisnik plaća:
– zakup privremenog objekta od 1 m2 sa 1m2 manipulativnog prostora, iznos od 4.499.82 dinarai iznos PDV od 901,00 dinar;
– zakup privremenog objekta od 2m2, iznos od 4.499.82 dinarai iznos PDV od 901,00 dinar
– zakup privremenog objekta od 6,2 m2 iznos od 8.999,64 dinara i iznos PDV od 1.802 dinara ;
– za zakup paviljona od 6,2 m2 iznos od 4.499,82 dinara i iznos PDV od 901,00 dinar, a na račun javnih prihoda budžeta Grada Požarevca broj: 840-742142843-86 po modelu 97 52080- prihod od davanja u zakup;
– korisnik koji postavlja sopstveni štand plaća iznos od 53,00 dinara dnevno po m2, a shodno tarifnom broju 3, tačke 3.6. taksene tarife, po Odluci o lokalnim komunalnim taksama(„Službeni glasnik Grada Požarevca”, br. 15/17), na račun840-741531843-77 poziv na broj po modelu 97 52080, sa naznakom – naknada za korišćenje površina javne namene.
Podnosilac zahteva dužan je i da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.540,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

Javno komunalno preduzeće „Komunalne službe“ Požarevac, dužno je da po isteku vremena utvrđenog u članu 1. ove odluke površinu javne namene očisti i dovede u ispravno stanje.

Kontrolu korišćenja površine javne namene iz člana 1. ove odluke vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI