Odelјenje održavanja turbogeneratorskog postrojenja: Energetska „kardiologija“

Odelјenje održavanja turbogeneratorskog postrojenja: Energetska „kardiologija“

Najvažnije postrojenje u termoelektranama svakako je turbogeneratorsko o kome brine posebna grupa održavaoca. Stalno učenje i usavršavanje je temelј pouzdanosti i efikasnosti.

Ispunjavanje proizvodnih planova je prvi i osnovni zadatak u termoelektrani. Rezultati se ne postižu bez velikog zalaganja svih zaposlenih i u sektoru proizvodnje i u sektoru održavanja. Svake godine TE „Kostolac B“ sa svojih 700 megavata instalisane snage preda elektroenergetskom sistemu više od četiri milijarde kilovat-časova. Stabilan i pouzdan rad blokova jeste osnovni zadatak Odelјenja tehničko-tehnološke pripreme održavanja turbogeneratorskog postrojenja.

Dalibor Stević

− Naša osnovna delatnost je mašinsko održavanje turbogeneratorskog postrojenja koje se sastoji od turbine, generatora kao i svih mašinskih uređaja u mašinskoj sali. To su sve pumpe, manje i veće složenosti, kao i uređaji koji se ne nalaze samo u mašinskoj sali, već i kotlarnici. Održavamo i kompletnu armaturu srednjeg i visokog pritiska različite složenosti. To bi bio u kratkim crtama osnovni delokrug rada naše službe. Naš posao podrazumeva planiranje održavanja, njegovo sprovođenje i podrazumeva obezbeđivanje svih onih rezervnih delova koji su neophodni za održavanje – kaže dr Dalibor Stević, rukovodilac Odelјenje održavanja turbogeneratorskog postrojenja, inače specijalista kome su instrumenti kontrole poput kardioloških instrumenata.

Dalibor Stević posle gimnazije u Velikom Gradištu završio je osnovne studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Postdiplomske studije završio je pre stupanja u radni odnos u kostolačkom ogranku EPS-a. Doktorsku disertaciju na Katedri za automatsko upravlјanje na Mašinskom fakultetu odbranio je sa temom u kojoj se značajan deo odnosi na termotehniku i razmenjivače toplote.

− Što se tiče ostalih stručnih usavršavanja, tu su licence Inženjerske komore Srbije iz oblasti termotehnike, termoenergetike procesne i gasne tehnike, kao i licence iz oblasti projektovanja i zaštite od požara. Položio sam i stručni ispit za Koordinatora za bezbednost i zdravlјe na radu u fazi izrade projekta. Moje prvo radno iskustvo je bilo u Fabrici ulјa „Dunavka“ u Velikom Gradištu, gde sam radio u službi mašinskog održavanja, zatim sam radio u Sektoru za vanredne situacije kao inspektor preventivne zaštite, vršio sam nadzor zaštite od požara. Poslednjih sedam godina radim u Termoelektrani „Kostolac B“, gde sam prvo bio u investicijama a zatim u odelјenju za održavanje turbogeneratorskog postrojenja. Sve ovo podseća na odelenje kardiologije – rekao je Stević.

Ova služba se sastoji generalno iz tri dela: turbine i turbogeneratora u užem smislu, zatim armature i pomoćnih uređaja. Kada se govori o turbini, tu pripada i turbogenerator u užem smislu, sve pumpe mašinske sale, zagrejači visokog i niskog pritiska, odnosno sva mašinska oprema i uređaji koji se nalaze u mašinskoj sali. Druga celina u okviru našeg odelјenja je zadužena za armaturu, koja obuhvata mašinsko održavanje svih armatura srednjeg i visokog pritiska, koje se nalaze u mašinskoj sali i kotlarnici. I treća grupa, koja se nalazi u okviru našeg odelјenja, jeste grupa za pomoćne objekte. To su uređaji koji ne pripadaju glavnom tehnološkom procesu proizvodnje, ali služe kao pomoćni uređaji. Tu pripada grejanje, klimatizacija, hidrantska mreža, zatim deo postrojenja u crpnoj stanici, kompresorska stanica, jedna za pepeo a druga za šlјaku, odnosno svi uređaji za pripremu vazduha pod pritiskom, koji se koristi na različite načine u tehnološkom procesu, kao i dizalice, kranovi i liftovi.

Bojan Trajkovski, diplomirani inženjer mašinstva, vodeći inženjer za turbogeneratore i pumpe u ovoj Službi, ukazuje da je današnja termoelektrana „Kostolac B“ savremeno postrojenje.

Bojan Trajkovski

− Naš osnovni fokus se odnosi na staranje i brigu o stabilnom funkcionisanju turbogeneratorskog postrojenja i pumpe koje se nalaze u mašinskoj sali, crpnoj stanici i deo pumpi koji se nalazi u kotlarnici. Posao mašinskog inženjera u savremenoj termoelektrani. kao što je naša, zahteva veliko zalaganje na više polјa, budnost i pozornost na samom terenu, kao i kontinuirano usavršavanje i učenje. U ovoj termoelektrani radim od 2008. godine i zahvalan sam na činjenici da sam mogao da pratim razvoj. Izvršene su sveobuhvatne revitalizacije blokova B1 i B2, nakon čega je usledila proizvodnja električne energije u skladu sa projektovanim parametrima. Ove godine nas čeka kapitalni remont na turbogeneratoru bloka B2, koji će trajati pola godine. Pripreme za ovakav remont su veoma obimne, tako da je dokumentacija pripremana još 2017. i prošle godine je usledilo i otvaranje pristiglih ponuda i potpisivanje ugovora – rekao je Trajkovski.

Korektna saradnja sa zaposlenima u samoj termoelektrani, kao i sa brojnim podizvođačima, uslov je da se bilo koji zacrtani cilј i ostvari kako je planirano.

− U stručnoj javnosti se često može čuti o tome koliko tehnika napreduje i šta se sve menja u savremenoj energetici, ali se na kraju uvek zadržava isti zaklјučak koji kaže da je lјudski faktor klјučan. Mora mnogo da se uči i usavršava, to se zahteva i od radnika sa srednjom školom i od inženjerskog kadra. Naš stav je da svemu mora da prethodi dogovor, zajednička analiza i rešavanje konkretnog pitanja – dodaje Trajkovski.

Dragiša Nestorović (prvi s leva) sa kolegama

Za održavanje armature u ovoj službi zadužen je Dragiša Nestorović, diplomirani inženjer mašinstva i vodeći inženjer za armaturu, koji je pohađao i srednju tehničku školu u Kostolcu, tako da je i pre studija bio usmeren na mašinsku struku.

− Kolege i ja se trudimo da svaki ventil osposobimo, bilo da su kvar prijavile kolege iz proizvodnje ili je uočen preventivnim pregledima – rekao je Nestorović.

Redovni pregledi opreme

O pomoćnim objektima stara se grupa radnika na čelu sa Mirolјubom Jovićem, diplomirani inženjer mašinstva i vodeći inženjer za pomoćne objekte, koji naglašava da se svakog dana susreće sa najraznovrsnijim zahtevima i potrebama ove termoelektrane. On potvrđuje da to o učenju i usavršavanju nije samo fraza. Posao je zaista kompleksan i zahteva maksimalno angažovanje.

KOMENTARIŠI