Opštini Veliko Gradište godišnja nagrada

Opštini Veliko Gradište godišnja nagrada

Foto: Urban City / B.P.

Treću godinu za redom, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u skladu sa Javnim pozivom za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2020. godini, na predlog izabrane Komisije i uz primenu kriterijuma koji su bili sastavni deo javnog poziva – izabralo četiri lokalne samouprave koje su predstavile najbolju praksu u oblastima, Efikasnost i delotvornost, Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave, Odgovornost i vladavina prava, kao i Ravnopravnost i anti-diskriminacija.

Prva nagrada u oblasti Efikasnost i delotvornost dodeljena je Opštini Knić za primer dobre prakse pod nazivom „Uređenje poreske evidencije lokalne poreske administracije kroz efikasan, delotvoran i sveobuhvatan popis imovine na teritoriji Opštine Knić“. Opština Knić je kroz proces ažuriranja baze podataka lokalne poreske administracije putem popisa imovine, uz aktivno angažovanje popisivača imovine i instruktivni rad sa obveznicima, omogućila građanima da steknu uvid u predmet oporezivanja imovine, podatke o vlasnicima, potencijalnim naslednicima i držaocima objekata koji su predmet oporezivanja. Ovo je rezultiralo popisom svih objekata koji se nalaze na teritoriji opštine i značajnim učinkom u dostavi poreskih rešenja i opomena, a samim tim i naplati poreskih obaveza i uštedi vremena koje je potrebno za odlazak do lokalne poreske administracije.

Prva nagrada u oblasti Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave dodeljena je Opštini Veliko Gradište za primer dobre prakse pod nazivom „Uključivanje javnosti u proces izrade Odluke o budžetu za 2021. godinu“. Opština Veliko Gradište je putem sprovedenog anketiranja i održanih sastanaka sa predstavnicima mesnih zajednica, privrede i udruženja građana i sprovedene sveobuhvatne javne rasprave, omogućila svim zainteresovanim stranama da daju svoje predloge i uključila ih u proces izrade Odluke o budžetu. Građani na ovaj način stiču poverenje u lokalnu samoupravu, osluškuju se potrebe poreskih obveznika, a lokalna samouprava stiče uvid u nedostatke koje je potrebno otkloniti.

Prva nagrada u oblasti Odgovornost i vladavina prava dodeljena je Gradu Kragujevcu za primer dobre prakse pod nazivom „Sprovođenje postupka za ostvarivanje prava za dodelu sredstava za podsticanje programa/projekata ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta Grada Kragujevca za realizaciju programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja“. Grad Kragujevac je kroz uređenje internih procedura u potpunosti uskladio akta sa regulatornim okvirom i uspostavio dobru praksu u ovoj oblasti. Kroz sprovođenje javne rasprave, omogućio je građanima da uzmu aktivno učešće i izaberu oblasti od javnog interesa za koje će se dodeljivati sredstva. Udruženja su dobila priliku da uzmu učešće u komisijama za sprovođenje konkursne procedure i vrednovanje i ocenu projekata kao i da podnošenjem prigovora učestvuju u proceduri vrednovanja.

Prva nagrada u oblasti Ravnopravnost i anti-diskriminacija dodeljena je Gradu Kruševcu za primer dobre prakse pod nazivom „Kreiranje strateškog okvira za socijalnu inkluziju Roma – Izrada Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja Grada Kruševca“. U okviru Programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, Grad Kruševac je izradio Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja uz sveobuhvatan participativni proces, uključivanje značajnog broja predstavnika romske populacije i sprovođenje javne rasprave. Pored navedenog, Grad Kruševac je u skladu sa usvojenim lokalnim akcionim planom obezbedio odgovarajuća budžetska sredstva i sprovodio aktivnosti na unapređenju socio-ekonomskog položaja romske populacije.

Uvažavajući napore koje su jedinice lokalne samouprave uložile, kao i rezultate koje su postigle, dodeljena su posebna priznanja sledećim opštinama i gradovima:

  • za oblast Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave – Grad Vršac,
  • za oblast Odgovornost i vladavina prava – Grad Niš,
  • za oblast Ravnopravnost i anti-diskriminacija – gradovi Loznica i Subotica.

Nagrade za lokalne samouprave obezbedilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 9.200.000 dinara, pri čemu svaka od četiri lokalne samouprave stiče pravo na nagradu u iznosu od 2.300.000 dinara. Dodatni nagradni fond u iznosu od 7.200.000 dinara, koji će biti raspodeljen jednako na četiri pobednika – dodeljuje Stalna konferencija gradova i opština iz budžeta projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokanom nivou“, koji se sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, a koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Predviđene nagrade predstavljaju vid finansijske podrške za dalje unapređenje dobre uprave i upravljanja na lokalnom nivou, odnosno sprovođenje aktivnosti ili pribavljanje dobara i/ili usluga predloženih od strane dobitnika nagrada, koje podležu prethodnom odobrenju konkursne komisije.

KOMENTARIŠI