Rekultivacija u rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“

Rekultivacija u rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“

Za rekultivaciju degradiranih površina u rudarskom sektoru ogranka „TE–KO Kostolac“ ove godine planom je predviđeno da se izdvoji 104 miliona dinara, i to najviše za tehničku rekultivaciju terena - 53 miliona, biološku - 46, a pet miliona dinara namenjeno je za redovno održavanje već uređenih rekultivisanih površina.

U ovoj godini akcenat je stavlјen na tehničku rekultivaciju prostora, odnosno pripremu terena za biološku rekultivaciju. Planirano je da se u 2017. godini pripremi prostor koji zahvata površinu od 230 hektara, na unutrašnjem odlagališu Površinskog kopa „Drmno“, duž severozapadne i južne strane.

Biološkom rekultivacijom u ovoj godini biće obuhvaćeno 20 hektara novih površina na kojima je predviđena sadnja deteline i mešovite trave, a na prostoru od 23 hektara obnoviće se šumski zasadi u skladu sa planskom osnovom gazdovanja šumama.Akcenat na pripremi terena-01

Predviđeno je i redovno održavanje postojećih rekultivisanih površina. Planom uređenja degradiranog zemlјišta, za ovu godinu predviđena je izgradnja novih makadamskih pristupnih i protivpožarnih puteva od pet kilometara, kao i kanala za odvođenje atmosferskih voda od 1,5 kilometara.

KOMENTARIŠI