Sistem menadžmenta u „TE-KO Kostolac“: Spremni za eksterne provere  

Sistem menadžmenta u „TE-KO Kostolac“: Spremni za eksterne provere  

Značajan uticaj i na poboljšanje efikasnosti.

Interna provera Sistema menadžmenta energijom (EnMS) u kostolačkom ogranku EPS-a realizovana je prema definisanom zadatku i planu od 14. do 18. oktobra. Zahvaljujući višegodišnjoj dobroj praksi, u ogranku „TE-KO Kostolac“ i u celoj „Elektroprivredi Srbije“ planiraju se i realizuju brojne aktivnosti, kao što su izolovanje parovoda, zamena solarnih panela, ugradnja kalorimetara za sistem grejanja, razne inženjerske rekonstrukcije na sistemima, postrojenjima, procesima, opremi i slično. Sve ovo ima značajan uticaj i na poboljšanje efikasnosti.

Pozitivni učinci ovih aktivnosti najvećim delom nisu kvantifikovani u odgovarajućim jedinicama mere za energiju, što je neophodno za iskazivanje poboljšanja koja se zahtevaju Zakonom o efikasnom korišćenju energije i standardom IS0 50001, navedeno je, između ostalog, u izveštaju tima za proveru.

Foto: Energija Kostolac

U tom dokumentu istaknuto je da je neophodno da tim za menadžment energijom na lokacijama primeni proceduru IMSP 257 (akcioni planovi menadžmenta energijom), kako bi se izmerili svi učinci na poboljšavanju energetskih performansi i omogućilo da se ta poboljšanja pokažu. Zato je potrebno da tim za menadžment energijom na lokacijama u granicama EnMS, u saradnji sa imenovanim energetskim menadžerima za lokacije, razmotri potrebe i mogućnosti za ugradnju mernih instrumenata u odgovarajućoj klasi tačnosti, kojima će se obaviti sva važna praćenja i merenja korišćenja i potrošnje energije, uz pažljivo biranje granica indikatora, kao preduslov za efektivno upravljanje energijom.

Po završetku provere i donošenja odluka i pokretanja adekvatnih mera zaključeno je da će ogranak „TE-KO Kostolac“ biti spreman za predstojeću nadzornu proveru.

Pored ove, u ogranku „TE-KO Kostolac“ je od 9. do 11. oktobra realizovana i interna provera Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS). Politika kvaliteta je prikladna strateškom usmerenju ogranka i dostupna zaposlenima radi primene.

Ciljevi kvaliteta za 2019. su postavljeni i njihova realizacija se prati i analizira na dnevnom nivou. Preporuke sa prethodne eksterne provere su realizovane gde je bilo primenjivo, a rukovodstvo je na proveravanim lokacijama posvećeno preuzimanju krajnje odgovornosti za efektivnost QMS. Proverom je utvrđeno da je Sistem menadžmenta kvalitetom efektivno primenjen i održavan, tako da je na osnovu izveštaja tima za proveru kao zaključak navedeno da je kostolački ogranak spreman za predstojeću nadzornu proveru.

KOMENTARIŠI