Tradicionalna prodaja novogodišnjih jelki sa busenom počinje u Požarevcu

Tradicionalna prodaja novogodišnjih jelki sa busenom počinje u Požarevcu

Foto: Urban City / B.P.

Grad Požarevac doneo je odluku o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju novogodišnjih jelki na teritoriji Grada Požarevca.

Ovom odlukom utvrđuje se prostor na dva parking mesta sa leve strane od ulaza u parking-prostor između kioska i menjačnice) do ograde na parkingu u ulici Moše Pijade u Požarevcu, kao lokacija javne namene za prodaju novogodišnjih jelki za vreme trajanja novogodišnjih praznika u periodu počev od 18. decembra 2023. godine do 30. decembra 2023. godine.

Korisnik javne površine može prodavati isključivo jelke sa busenom i potvrdom nadležnog šumskog gazdinstva.

Rešenju za korišćenje površine javne namene izdaje Odeljenje za imovinsko – pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca.

Za korišćenje površina javne namene korisnik plaća naknadu u iznosu od 60,00 dinara po m2 dnevno, a shodno Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca, na račun 840-714565843-77 poziv na broj po modelu 97 sa pozivom na broj (PIB), sa naznakom – naknada za korišćenje površina javne namene.

Podnosilac zahteva dužan je i da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.577,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

Javno komunalno preduzeće „Komunalne službe“ Požarevac, dužno je da po isteku vremena ove odluke površinu javne namene očisti i dovede u ispravno stanje.

Kontrolu korišćenja površine javne namene ove odluke vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI