Prilkepska ulica

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Grada Požarevca objavilo je javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta, spratnosti Po+P+3+Ps, na katastarskim parcelama br. 1773, 1774 i 1775 K.O. Požarevac u Požarevcu u ulici Prilepskoj br.8-14, izrađen od strane Projektnog biroa „Pavlović“ iz Požarevca,

Investitor urbanističkog projekta je Tomić Dragiša iz Beograda. Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od sedam dana počev od 14.11.2023. godine zaključno sa 20.11.2023. godine u kancelariji broj 212 na drugom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Manuela Janković, diplomirani inženjer arhitekture.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove u pisarnici gradske uprave.

Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 212 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 012/539-793.

1 KOMENTAR

  1. Možda da uprava grada počne da razmišlja o kapacitetu gradske infrastrukture? Kanalizacija, vodovod, elektro mreža, toplifikacija a Boga mi i saobraćaj jedva trpe ovoliko novosagrađenih kartonskih zgrada.

KOMENTARIŠI