U planu kompleks sa ergelom, hotelom, bungalovima, avantura parkom…

U planu kompleks sa ergelom, hotelom, bungalovima, avantura parkom…

Foto: Urban City / B.P.

Prema Planu detaljne regulacije koji se nalazi na javnom uvidu, Žagubica bi mogla da na mestu farme Bela Reka razvije istoimeni agro – turistički kompleks.

Površina obuhvata Plana iznosi 531,94 ha, a prostor se nalazi u krajnjem zapadnom delu opštine, u ataru sela Bliznak. Ovde postoje izgrađeni objekti farme koza i krava, objekti za preradu mleka, objekat upravne zgrade farme, objekat za smeštaj radnika, nekoliko izgrađenih kuća za smeštaj turista. Postoje zasađena polja borovnice, velike površine za ispašu stoke (livade – pašnjaci), kao i šumske površine.

Na osnovu opštih ciljeva i postojećih potencijala koncipirani su sledeći osnovni ciljevi:

– razvoj turizma tj. agroturizma;
– razvoj poljoprivrednog kompleksa, zaokruživanjem proizvodnog ciklusa – od uzgoja stoke (odabranih sorti koza i ovaca), do proizvodnje, prerade i plasmana proizvoda;
– edukacija u sferi poljoprivrede (kako stočarstva tako i voćarstva i sl.);
– definisanje javne saobraćajne površine koje bi uredile postojeće stanje, omogućile pristup svim parcelama i stvorile mogućnost za postavljanje sve potrebne infrastukture.

Agroturizam je vrsta turizma u kojem domaćini nude boravak na vlastitom poljoprivrednom objektu (farmi) te gostima omogućuju direktno učešće u svim poslovima: briga o životinjama i biljkama, sadnja, berba i žetva hrane koja je specifična za to područje (borovnice ili drugo voće, kukuruz, pšenica – u zavisnosti na kojem se području nalazite).

U okviru kompleksa farme Bela Reka, planirani su sledeći sadržaji:

– farme krava i ovaca (sa objektima za preradu mleka);
– ergela;
– objekti za smeštaj radnika;
– hotel sa svim pratećim sadržajima (parkingom, sportskim terenima, prijavnicom itd);
– posebni objekti za smeštaj gostiju tj. turista (u formi kuća – bungalova);
– poljoprivredni edukativni centar – škola sa pratećim sadržajima (objekat za smeštaj đaka, sportski tereni i sl.)
– planinarski i lovački dom;
– poligon za specijalni sport i obuku (glavni objekat i tereni za obuku u određenim sportovima);
– reproduktivni centar za srndaće i divljač (prostor ograđen ogradom visine 2,5m bez objekata);
– polja borovnice;
– PPOV;
– crkva sa spomen kosturnicom;
– repetitor;
– izvorište vodosnabdevanja;
– park šuma (sa sadržajima avantura parka, i delom za reproduktivni centar).

Pored navedenih sadržaja predviđa se odgovarajuća saobraćajna infrastruktura sa potrebnim brojem parking prostora, uređene zelene površine sa parkovskim mobilijarom i uređenje zelenila duž puta.

Ovim planom planiraju se javni putevi koji će opslužiti planirano građevinsko područje i povezati sve planirane sadržaje. Putevi se planiraju sa kolovozom za dvosmerni saobraćaj. U profilu puteva smestiće se trotoari i, gde teren dozvoli,biciklističke trake.

Opština Žagubica je naručilac Plana, a obrađivač Infoplan doo iz Aranđelovca.

KOMENTARIŠI