U skladu sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“ZZZ“) koji je stupio na snagu 11. aprila 2019. godine, Agencija za privredne registre (“APR“) najavila je uspostavljanje novog Registra zdravstvenih ustanova 11. oktobra 2020. godine, nakon čega zdravstvene ustanove, u privatnoj i javnoj svojini, imaju obavezu da izvrše upis usklađivanja u Registar zdravstvenih ustanova koji vodi APR.

Pored ovog registra, APR će voditi i Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, koja će sadržati objedinjene podatke o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji Republike Srbije.
Novi Registar zdravstvenih ustanova biće elektronska, centralna, javna baza podataka zdravstvenih ustanova koja će biti dostupna svima na portalu APR, što će u velikoj meri olakšati pristup podacima zdravstvenih ustanova u vezi sa poslovnim informacijama, unutrašnjom organizacijom i promenama koje se dešavaju u okviru zdravstvene ustanove.
U skladu sa članom 263. ZZZ, APR je u obavezi da uspostavi novi Registar zdravstvenih ustanova i po službenoj dužnosti izvrši prevođenje podataka o zdravstvenim ustanovama iz registra privrednih sudova, prema poslednjem registrovanom stanju, u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ZZZ, odnosno do 11. oktobra 2020. godine.

Rok za usklađivanje zdravstvenih ustanova

Postupak upisa usklađivanja u Registar zdravstvenih ustanova će trajati tri meseca, počev od 11. oktobra 2020. godine do 11. januara 2021. godine i u navedenom periodu vršiće se bez plaćanja bilo kakve naknade APR-u.
Podnosilac prijave će biti dužan da plati naknadu u iznosu od 4.900 dinara ukoliko registracionu prijavu usklađivanja podnese nakon 11. januara 2021. godine.

Neophodna dokumentacija

Na osnovu člana 33. Pravilnika o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, uz registracionu prijavu usklađivanja neophodno je priložiti dokumentaciju koja mora biti u originalu ili overena kopija originala:
  • Važeći osnivački akt koji donosi osnivač, pri čemu se potpis osnivača zdravstvene ustanove u privatnoj svojini overava u skladu sa zakonom;
  • Novi statut koji donosi osnivač zdravstvene ustanove u privatnoj svojini, odnosno upravni odbor zdravstvene ustanove u javnoj svojini;
  • Saglasnost nadležnog organa na novi statut zdravstvene ustanove u javnoj svojini;
  • Odluka odnosno izvod iz akta nadležnog organa kojim se određuje nedeljni raspored rada kao i početak i završetak radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi.

Obaveza usklađivanja opštih akata zdravstvenih ustanova

Zdravstvene ustanove u javnoj i privatnoj svojini, kao i privatna praksa, trebalo bi da su već uskladile svoje opšte akte, organizaciju i rad sa odredbama ZZZ, imajući u vidu da su bile dužne da to urade u roku od 12 meseci od stupanja ZZZ na snagu, odnosno do 11. aprila 2020. godine.
Iako nije predviđena nikakva sankcija za zdravstvene ustanove koje nisu ispunile ovu obavezu, one koje to nisu učinile u predviđenom roku će svakako morati da usklade svoje opšte akte, organizaciju i rad sa odredbama ZZZ do početka postupka usklađivanja u Registar zdravstvenih ustanova.

KOMENTARIŠI