Foto: Urban City // B.P.

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog Zakona o upravljanju javnim preduzećima koja su u vlasništvu Republike Srbije, a kojim se uređuje način sprovođenja politike državnog vlasništva i upravljanje u javnim preduzećima.

Reč je o novom Predlogu zakonas obzirom na to da je prethodni bio u skupštinskoj proceduriali je nakon inicijative predsednika Srbije Aleksandra Vučića povučen i organizovane su javne konsultacije o nacrtu zakona u tri runde pregovora – sa predstavnicima javnih preduzećanevladinih organizacijacivilnog društvakao i posebno sa medijima, saopštila je Vlada Srbije.

Ističu da je sve ovo urađeno kako bi se odbacile sumnje u vezi sa neistinitim navodima u javnosti da se tim zakonom prodaju nacionalni parkovivodoizvorištakao i da njime Vlada Srbije želi da privatizuje javna preduzeća.

“Razlog zbog kojeg se donosi ovaj zakon nije privatizacija postojećih javnih preduzećanaprotivcilj je njihovo osnaženjekorporatizacija i bolje upravljanje sa namerom ostvarivanja boljih poslovnih rezultataTakođeZakonom o privatizaciji propisano je da predmet privatizacije ne mogu biti prirodna bogatstvadobra u opštoj upotrebikao ni dobra od opšteg interesa”, navedeno je u saopštenju Vlade.

Predlog zakona se primenjuje na AD ili DOO u kojem Republika Srbija ima svojstvo članaodnosno akcionara sa više od 50 odsto osnovnog kapitala društvaodnosno ima kontrolno vlasništvo u društvu po drugom osnovu.

Takođepojedine odredbe ovog predloga zakona se primenjuju na manjinsko društvo kapitala – odnose se na prava i obaveze predstavnika Republike Srbije u skupštini manjinskog društvauslove koje mora da ispunjava da bi bio imenovanuslove za razrešenjeobaveza stručnog usavršavanja i td.

Najznačajnije novine odnose se na centralizovano vlasničko upravljanjea Ministarstvo privrede će biti organ državne uprave koji obavlja centralizovanu vlasničku funkcijuuz izuzetke u oblasti energetike.

Podrška ženskom preduzetništvu

Vlada Srbije usvojila je i Uredbu o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2023. godinisa ciljem jačanja ženskog preduzetništvapovećanja broja privrednih subjekata i daljeg podsticanja zapošljavanja.

Za podsticanje ženskog preduzetništva namenjeno je 600 miliona dinara bespovratnih sredstava, a Program predstavlja kombinaciju bespovratnih sredstava iz budžeta i povoljnih kredita Fonda za razvoj.

Na ovaj način Vlada želi da pruži sistemsku podršku ženskom preduzetništvukako bi se dala podrška ženama za nastavak i razvoj njihovih biznisaa time podstaklo i jačanje preduzetništvamalih i srednjih preduzećakoja su kičma razvoja privrede.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku novoosnovanim i postojećim preduzetnicamakao i mikro i malim privrednim društvimakoja su registrovana u Agenciji za privredne registrea čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena.

Sredstva su namenjenaizmeđu ostalogza kupovinu mašina, opreme i alatanove računarske opreme i softveravozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvodarepromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i pružanje usluga (novih ili polovnihne starijih od pet godina).

Elementarna nepogoda proglašena u 28 jedinica lokalne samouprave

Članovi Vlade usvojili su i Odluko proglašenju elementarne nepogode, kojom je vanredna situacija proglašena u 28 jedinica lokalne samouprave.

Ova odluka doneta je zbog štete koja je nastala na objektima javne namene u javnoj svojiniporodičnim stambenim objektima u svojini građana i poljoprivrednim usevima, nakon jakoolujnog vetraobilnih kišnih padavina i grada u julu ove godine.

S obzirom na to da je za eprovođenje ove odluke potrebna pomoć iz državne kase, Ministarstvo privrede ćpredložiti Vladi donošenje državnih programa obnove kojima ćbiti precizirana finansijska sredstva potrebna za njihovu realizaciju, a nastojaće se da se u što kraćem roku započnu radovi na saniranju oštećenja na svim objektima.

KOMENTARIŠI