Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je Konkurs za upis 250 polaznika obuke u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici.

Od toga 10 polaznika će biti primljeno za potrebe Policijske uprave Požarevac. Konkurs je raspisan 26. januara, a zainteresovani koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Požarevca svoje prijave sa dokumentacijom mogu podneti u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa Policijskoj upravu u Požarevcu (Drinska 2).

Stručno osposobljavanje polaznika traje 12 meseci i sprovodiće se sukcesivno po klasama.

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

da je državljanin Republike Srbije;
da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje pet godina neprekidno do dana podnošenja prijave na konkurs;
da najmanje godinu dana ima prebivališe na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje kokurs;
da nema manje od 18, a više od 24 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju;
da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji.
da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije;
da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu na radno mesto u statusu ovlašćenih službenih lica.
Izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja u Centru sprovodi Komisija za izbor kandidata za polaznike Osnovne policijske obuke u Centru, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova shodno Uredbi o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS“, broj 42/ 2017).

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa, policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, na propisanom obrascu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava (obrazac se može dobiti u policijskim stanicama);

Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:

Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskim stanicama),
Original uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
Original izvoda iz matične knjige rođenih,
Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci),
Overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,
Overene fotokopije svedočanstava za sva četiri razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja,
Očitanu ličnu kartu sa čipom ili overenu fotokopiju lične karte koja nije čipovana,
Overenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije.
Preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda) kandidat dostavi sam u cilju bržeg i efikasnijeg sprovođenja postupka.

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Procedura traje od jedan do tri dana, u zavisnosti od rezultata ostvarenih prvog, odnosno drugog dana.

Postupak izbora kandidata sastoji se iz tri dela: opšteg lekarskog pregleda, kvalifikacionog ispita i specijalističkog lekarskog pregleda.

Svaki pojedinačni deo u postupku izbora kandidata je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolje utvrđene kriterijume.

Kandidati koji budu pozvani na prijemni ispit, snose putne troškove, troškove boravka i troškove lekarskog pregleda.

Obaveštavanje kandidata o datumu i mestu obavljanja lekarskih pregleda i kvalifikacionog ispita vrši se najkasnije sedam dana pre njihovog početka.

Opšti i specijalistički lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja polaznika, obavlja Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kandidati su obavezni da polažu kvalifikacioni ispit koji se sastoji iz četiri dela: provere jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika, provere psihološkog, bazično – motoričkog statusa i intervjua.

Svaki pojedinačni deo kvalifikacionog ispita je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolje utvrđene kriterijume i merila.

Potpuna ravnopravnost kandidata, u procesu selekcije, obezbeđuje se na taj način što se kandidati vode pod šifrom prilikom provera.

Kandidati koji su ispunili uslove i položili kvalifikacioni ispit za upis u Centar, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata u svim delovima kvalifikacionog ispita i imaju pravo da ostvare uvid u sopstvene rezultate u svim fazama kvalifikacionog ispita.

Komisija utvrđuje konačnu rang listu kandidata.

Na osnovu konačne rang liste, odluku o prijemu kandidata donosi ministar.

Nakon donošenja odluke o prijemu kandidata, kandidat koji nije primljen na obuku, pismeno se obaveštava pre početka Osnovne policijske obuke.

Kandidat koji nije primljen na obuku može, preko Centra, u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja, podneti zahtev ministru da preispita odluku.

Ministarstvo i kandidat koji je nakon sprovedenog konkursa primljen na Osnovnu policijsku obuku, zaključuju Ugovor o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza.
Ugovor se potpisuje pre početka, a najkasnije u roku od deset dana od dana početka obuke.
Potpisivanjem ugovora kandidat dobija status polaznika Osnovne policijske obuke.
Obaveštavanje kandidata o prijemu na obuku, obavlja se najmanje deset dana pre početka obuke.

Kandidatima koji ne ispune uslove predviđene konkursom za prijem ili ne polože kvalifikacioni ispit, uz pismeno obaveštenje, na kućnu adresu, vraća se i dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs.

PRAVA I DUŽNOSTI POLAZNIKA STRUČNOG OSPOSOBLjAVANjA

Polaznik koji uspešno završi Osnovnu policijsku obuku dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu ovu materiju, u Ministarstvu unutrašnjih poslova u svojstvu pripravnika za policijskog službenika, uz dužnost da najmanje pet godina ostane na radu u Ministarstvu ili da naknadi troškove stručnog osposobljavanja.

Polaznicima je u toku Osnovne policijske obuke obezbeđen smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno ugovoru koji polaznik zaključuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene.

KOMENTARIŠI