Završena nadzorna provera EnMS u „TE-KO Kostolac“ – Kvalitetnije upravlјanje energijom

Završena nadzorna provera EnMS u „TE-KO Kostolac“ – Kvalitetnije upravlјanje energijom

Proveravači su utvrdili da postoje veoma pozitivne promene u dokumentaciji sistema energetskog menadžmenta

Eksterni proveravač „SGS“ iz Bugarske krajem 2017. završio je nadzornu proveru sistema menadžmenta energijom (EnMS/ISO 50001) u ogranku „TE-KO Kostolac“. Ovaj sistem menadžmenta u kostolačkom ogranku EPS-a je u početnoj fazi primene. Predlozima mera sa ove provere osigurava se fokus na klјučne aspekte sistema, koje je neophodno istrajno i dugoročno pobolјšavati.

Proveravači su utvrdili da postoje veoma pozitivne promene u dokumentaciji sistema energetskog menadžmenta, kao i u delu uklјučivanja zaposlenih. Preporuka je da se definiše sopstvena potrošnja električne energije na isti način, jer su trenutno na nekim mestima gubici u transformatorima uklјučeni, a u nekim nisu. Monitoring plan, kako je dalјe navedeno u izveštaju sa provere, zahteva analize iz prethodnih perioda, kao i da prikuplјanje i zapisivanje podataka treba da bude najmanje na mesečnom nivou ubuduće.

Preporučeno je da se preispita plan standardizacije merne opreme na lokaciji TE „Kostolac A“, posebno u delu merenja sopstvene potrošnje, kao i da se proširi plan energetskih cilјeva sa radovima na trafostanici 5. Preporuka je i da se uspostavi komunikacija sa zaposlenima na rudniku uglјa u vezi sa rezultatima energetskog pregleda, kao i da se obezbede parametri efikasnosti značajnih energetskih potrošača. Neophodno je da se uradi i analiza energetske vrednosti uglјa posle iskopavanja i nakon određenog vremena skladištenja.

KOMENTARIŠI