Po usvajanju zapisnika sa jedanaeste sednice Skupštine Grada Požarevca održane 29. septembra 2017. godine za ovu sednicu predložen je sledeći DNEVNI RED:

1. Predlog odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2017. godinu – Rebalans 2, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-169/2017-12 od 3. novembra 2017. godine ) i finansijski planovi direktnih korisnika budžetskih sredstava , i to:

– a) Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Skupština Grada“ za 2017. godinu – Rebalans 2, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br.09-06-169/2017-12-2 od 3. novembra 2017. godine ),

– b) Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na na finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradonačelnik“ za 2017. godinu – Rebalans 2, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-169/2017-12-1 od 3. novembra 2017. godine ) i

– v) Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradska uprava“ za 2017. godinu – Rebalans 2, , koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-169/2017-12-3 od 3. novembra 2017. godine )

2. Predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu i Gradskoj opštini Kostolac u 2017. godini, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-169/2017-13 od 3. novembra 2017. godine),

3. Predlozi rešenja kojim se daje saglasnost na rebalans programa poslovanja za 2017. godinu javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac i to 09-06-169/2017 – 18 od 3. novembra 2017. godine :

– a) Rebalans 2 Javnog preduzeća “Toplifikacija” Požarevac – Rebalans 2, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (09-06-169/2017 – 18 od 3. novembra 2017. godine ),

– b) Rebalans 2 Javnog preduzeća “Ljubičevo” Požarevac – Rebalans 2, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (09-06-169/2017 – 16 od 3. novembra 2017. godine),

– v) Rebalans 2 Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Požarevac – Rebalans 2, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (09-06-169/2017 – 19 od 3. novembra 2017. godine),

– g) Rebalans 2 Javnog komunalnog preduzeća “Komunalne službe” Požarevac – Rebalans 2, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (09-06-169/2017 – 15 od 3. novembra 2017. godine_) i

– d) Rebalans 2 Javnog komunalnog preduzeća “Parking servis” Požarevac – Rebalans 3, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (09-06-169/2017 – 17 od 3. novembra 2017. godine),

4. Predlog Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Grada Požarevca za period januar-septembar 2017. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-168/2017-1 od 26.10.2017. godine),

5. Predlog odluke o izmeni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-068/2017-2 od 26. oktobra 2017. godine),

6. Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Godišnji plan rada za radnu 2017/2018. godinu u Predškolskoj ustanovi “Ljubica Vrebalov” Požarevac (09-06-169/2017 – 20, od 3. novembra 2017. godine ),

7. Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Ljubičevo” Požarevac br. 609/3 od 05.09.2017. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-168/2017-3 od 26.10.2017. godine),

8. Predlozi rešenja kojim se daje saglasnost na izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2016. godinu javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac i to:

– a) Javnog preduzeća “Toplifikacija” Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-168/2017-3-2 od 26. oktobra 2017. godine),

– b) Javnog preduzeća “Ljubičevo” Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-168/2017-32-1 od 26. oktobra 2017. godine),

– v) Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-168/32-5 od 26. oktobra 2017. godine),

– g) Javnog komunalnog preduzeća “Komunalne službe” Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-168/2017-32-3 od 26. oktobra 2017. godine) i

– d) Javnog komunalnog preduzeća “Parking servis” Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-168/2017-32-4 od 26. oktobra 2017. godine),

9. Predlozi akata iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja.

KOMENTARIŠI