Predsednik Skupštine Grada Požarevca Bojan Ilić sazvao je šesnaestu sednicu Skupštine Grada Požarevca za utorak, 22. maj 2018. godine  sa početkom u 10,00 časova.

Po usvajanju zapisnika sa petnaeste sednice Skupštine Grada Požarevca od 23. februara 2018. godine za ovu sednicu predložen je sledeći Dnevni red:

1. Predlog Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018 – 2020. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca od 15. januara 2018. godine,

2. Predlog Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018 – 2020. godine, a u toku 2018. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca  od 15. januara 2018. godine,

3. Predlog Zaključka kojim se usvaja Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Požarevca za 2018. godinu,

4. Predlog Programa o dopuni Programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada Požarevca u 2018. godini,

5. Predlog Programa druge izmene i dopune Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Grada Požarevca za 2018. godinu,

6. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga u Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac,

7. Predlog odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2018. godinu – Rebalans 1, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca od 16. maja 2018. godine i finansijski planovi direktnih korisnika budžetskih sredstava, i to:

– a) Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradonačelnik“ za 2018. godinu – Rebalans 1,

– b) Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Skupština Grada“ za 2018. godinu – Rebalans 1,

– v) Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradsko pravobranilaštvo“ za 2018. godinu – Rebalans 1,

– g) Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradska uprava“ za 2018. godinu – Rebalans 1,

8. Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu i Gradskoj opštini Kostolac u 2018. godini,

9. Predlozi rešenja kojim se daje saglasnost na rebalans programa poslovanja za 2018. godinu javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac i to:

– a) Rebalans 1 Javnog preduzeća “Toplifikacija” Požarevac,

– b) Rebalans 1 Javnog preduzeća “Ljubičevo” Požarevac,

– v) Rebalans 1 Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija”,

– g) Rebalans 1 Javnog komunalnog preduzeća “Parking servis” Požarevac,

10. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja subvencija za 2018. godinu Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac,

11. Predlog Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom,

12. Predlog Odluke o utvrđivanju urbanističke zone obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstva zgrade i zone obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade u 2018. godini,

13. Predlog Odluke o određivanju maksimalne spratnosti objekata na teritoriji Grada Požarevca u postupku ozakonjenja objekata,

14. Predlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti na upotrebu grba Grada Požarevca Poljoprivrednoj školi sa domom učenika „Sonja Marinković“ u Požarevcu,

15. Predlog odluke o izmeni Odluke o osnivanju ustanove Centar za socijalni rad Požarevac,

16. Predlog odluke o izmeni Odluke o uslovima i visini naknade za korišćenje ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Grada Požarevca,

17. Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o održavanju zgrada i spoljnog izgleda, uslovima, načinu i kriterijumima sufinansiranja obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji Grada Požarevca,

18. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na izveštaje o radu i poslovanju sa finansijskim pokazateljima ustanova i fondacije čiji je osnivač Grad Požarevac za 2017. godinu i to:

– a) Narodnog muzeja Požarevac,

– b) Istorijskog arhiva Požarevac,

– v) Centra za kulturu Požarevac,

– g) Ustanove Gradskog ženskog hora „Barili“ Požarevac,

– d) Javne ustanove Kulturno-sportski centar „Požarevac“,

– đ) Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac,

– e) Dom zdravlja Požarevac,

– ž) Zdravstvene ustanove Apoteka Požarevac,

– z) Centra za socijalni rad Požarevac,

– j) Fondacije Milenin dom – Galerije Milene Pavlović Barili Požarevac,

19. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Istorijskog arhiva Požarevac i

– i) Turističke organizacije Grada Požarevca i

20. Predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata.

KOMENTARIŠI