Foto: Urban City / B.P.

Grad Požarevac je u prethodnom periodu doneo niz odluka o sprovođenju mera populacione politike. U prethodnom periodu na Urban City portalu mogli ste da se informišete o svemu tome u pojedinačnim vestima, a sada vam predstavljamo sve najbitnije informacije o ovoj temi.

1. Predstavite nam koje mere Grad Požarevac preduzima povodom poboljšanja populacione politike?

 • Grad obezbeđuje novčanu naknadu u iznosu od 40.000,00 dinara za prvorođeno dete, porodicu u kojoj se rode blizanci, trojke ili četvorke;
 • regresiranje troškova boravka dece u PU „Ljubica Vrebalov“ u Požarevcu i to: pravo na regresiranje troškova u iznosu od 50% od cene koštanja boravka blizanaca, trećeg i svakog narednog deteta u PU, pravo na naknadu troškova u iznosu od 100% od cene koštanja obravka u PU dece sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom u PU, pravo na naknadu troškova u iznosu od 100% od cene koštanja boravka dece korisnika novčane socijalne pomoći u PU;
 • pravo na naknadu troškova u iznosu od 100% od cene koštanja boravka dece korisnika novčane socijalne pomoći u PU;
 • pravo na naknadu troškova u iznosu od 100% od cene koštanja boravka dece bez roditeljskog staranja u PU;
 • pravo na regresiranje troškova u iznosu od 100% od cene koštanja boravka dece iz materijalno ugroženih porodica u PU;
 • pravo na regresiranjetroškova u iznosu od 50% od cene koštanja boravka deteta u PU za samohrane roditelje;
 • pravo na novčanu naknadu deci nastradalog roditelja u vršenju službene dužnosti;
 • poklon čestitku za prva tri deteta rođena u Novoj godini u Opštoj bolnici „Voja Dulić“ Požarevac i to: za prvo dete iznos od 40.000,00 dinara, za drugo dete iznos od 40.000,00 dinara i za treće dete iznos od 40.000,00 dinara;
 • poklon paket svakom rođenom detetu pod uslovom da majka ili otac imaju prebivalište na teritoriji Grada Požarevca;
 • naknadu troškova za vantelesnu oplodnju u iznosu do 250.000,00 dinara i naknadu dela troškova boravka dece u PU čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice na teritoriji Grada Požareva.

  Foto: JKP “Parking servis”

2. Predstavite nam karticu 3 plus o kojoj se mnogo pričalo u prethodnom periodu.

Savet za ravnopravnost polova Skupštine Grada Požarevca je uputio Inicijativu za pristupanje Pokretu 3+.  Grad je pristupio ovom Pokretu početkom godine, što znači da svi roditelji koji ostvaruju uslove – imaju tri i više deteta, od kojih je makar jedno maloletno, imaju pravo na Ponosnu karticu. Ponosna kartica donosi popuste kod svih privrednih subjekata koji su se priključili ovoj akciji i iskazali svoju društvenu odgovornost i kojima se i ovim putem još jednom zahvaljujemo. Trenutno je preko sto privrednih subjekata koji odobravaju različite pogodnosti korisnicima Ponosne kartice. Iskoristili bismo ovu priliku da pozovemo sve roditelje koji ispunjavaju uslove da se prijave za dobijanje Ponosne kartice, kao i sva privredna lica da se pridruže ovoj akciji. Kartica važi jednu kalendarsku godinu, a za obnavljanje je potrebno da se od početka naredne godine roditelji prijave u kancelariju broj 12 Gradske uprave.

Foto: Urban City

3. Ono što je izazvalo veliko interesovanje javnosti je sufinansiranje boravka dece u privatnim vrtićima, kažite nam nešto više o tome.

Na sednici od 02. oktobra 2019. godine Skupština Grada Požarevca je donela Odluku o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fiziičko lice na teritoriji grada Požarevca. Ovom odlukom utvrđuje se pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, u skladu sa zakonom na teritoriji Grada Požarevca koja poseduje rešenje o verfikaciji izdato od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvja Republike Srbije, kao i uslovi i način ostvarivanja ovog prava. Ovo pravo ostvaruje roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik pod uslovom da je:

 • podneo zahtev za upis deteta u PU „Ljubica Vrebalov“ Požarevac koje ispunjava ushove, ali da zbog nedovoljnih kapaciteta dete nije moglo da se upiše
 • da je državljnin Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji Grada Požarevca, odnosno strani državljanin sa stalnim nastanjenjem na teritoriji Grada Požarevca ili izbeglo lice ili interno raseljeno lice, koje ima boravište na teritoriji Grada Požarevca
 • da je dete upisano u privatnu predškolsku ustanovu sa sedištem na teritoriji Grada Požarevca, verifikovanu od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i upisanu u registar Privrednog suda u Požarevcu.

  Foto: Urban City

Zahtev za ostvarivanje ovog prava podnosi se u kancelariji broj 12 Gradske uprave na obrascu koji se može preuzeti na sajtu grada ili u pisarnici Gradske uprave. Uz zahtev je potrebno priložiti potvrdu PU „Ljubica Vrebalov“ Požarevac da dete ispunjava uslove, ali nije bilo upisano zbog nedovoljnih kapaciteta ove ustanove, fotokopiju lične karte podnosioca zahteva i fotokopiju ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom.

5. U septembru je u Požarevcu održano predavanje “Rodno odgovorno budžetiranje”, koji je značaj i šta smo time dobili?

Rodno odgovorno budžetiranje je obavezno po zakonu o budžetskom sistemu i podrazumeva da prilikom pripreme za narednu godinu unutar svih programa koji se finansiraju u okviru lokalne samouprave i njenih nadležnosti, treba da se da doprinos i unapređenju rodne ravnopravnosti. Predavanju su prisustvovali rukovodioci i lica koja se bave finansijama u Gradskoj upravi i javnim preduzećima i ustanovama, gde je predstavljeno šta zapravo rodno odgovorno budžetiranje znači, kakva su iskustva u drugim lokalnim samoupravama, kao i metode i upustva za samo planiranje i sprovođenje.

Foto: Urban City

6. Ne smemo nikako zaobići i već slobodno možemo reći tradicionalnu manifestaciju “Dan protiv bele kuge” u Požarevcu, kažite nam nešto više o tome.

U Požarevcu je ove godine po 7. put  održana manifestacija „Dan borbe protiv bele kuge“. U okviru manifestacije održan je radni sastanak sa temom „Kako lokalna samouprava može da pomogne u bobi protiv bele kuge“. Centralni događaj je bio na platou ispred Sportskog centra gde je upriličen bogat kulturno umetnički program u kome su učestvovali mališani osnovnih škola i vrtića. Cilj ove manifestacije je da se podigne svest o značaju borbe za natalitet u našem kraju ali i čitavoj Srbiji. Grad Požarevac pored brojnih finansijskih olakšica koje daje porodicama sa više dece radi i na edukativnom karakteru a to je upravo „Dan borbe protiv bele kuge“. Ovu manifestaciju je pokrenuo Saša Stević u Smoljincu a nakon toga je preseljena u Grad Požarevac i u saradnji sa gospodinom Stevićem ona se dalje razvija i unapređuje.

Dan borbe protiv bele kuge po 7. put

7. U Požarevcu je nedavno završen projekat „Unapređenje upošljivosti žena koje žive u ruralnim područjima grad Požarevca“, Grad Požarevac je još jednom pokazao da brine o ravnopravnosti žena i muškaraca, kažite nam ukratko koji su ciljevi ispunjeni realizacijom ovog projekta.

Projekat je realizovao Grad Požarevac u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za ravnopravnsot polova i osnaživanje žena (UN Women) i Evropskom unijom kao donatorom. Inače, projekat je deo programa „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“ kroz koji Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost podržava lokalne mehanizme za rodnu ravnopravnost, kao i organizacije civilnog društva koje rade na poboljšanju ekonomskog položaja žena. U realizaciji Projekta učestvovali su Savet za ravnopravnost polova i Odeljenje za LER, zaštitu životne sredine i poljoprivrede. Realizacija je počela u junu i trajala je do novembra, a vrednost Projekta je 500.000,00 dinara.

Foto: Grad Požarevac

Osnovni cilj ovog Projekta je bio sprovođenje obuke žena za započinjanje sopstvenog biznisa, a pored toga, svaka od polaznica dobila je i biznis plan, sa kojim mogu konkurisati kod različitih fondova. Obuku je pohađalo i uspešno završilo 40 žena. Polaznicama je tokom obuke predstavljen osnov pokretanja poslovanja, definisanje poslovne ideje, predstavljeni su načini organizovanja poslovanja, zatim šta su to prihodi i rashodi, kao i kako razviti marketing plan i lične veštine. Projekat je prvenstveno bio usmeren na žene koje žive u ruralnim područjima Grada, jer je ova ciljna grupa prepoznata kao kategorija koja ima manje prilika za zapošljavanje.

Foto: Urban City

8. Za kraj nam kažite koje su novine u budućnosti koje će lokalna samouprava sprovoditi u oblasti populacione politike

Na sednici Skupštine 19. novembra 2019. godine usvojena je Inicijativa podneta od strane Saveta za ravnopravnost polova koja podrazumeva da samohrani roditelji imaju pravo na regresiranje troškova u iznosu od 50% od cene koštanja boravka u predškolskoj ustanovi. Ovo pravo ostvaruje samohrani roditelj sa prebivalištem na teritoriji Grada Požarevca, a na osnovu ugovora zaključenim sa Predškolskom ustanovom o prijemu deteta. Samohranim roditeljem u smislu ove Odluke podrazumeva se roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo pod uslovom da je drugi roditelj nepoznat; da je drugi roditelj preminuo, a nije ostvario pravo na porodičnu penziju; da je drugi roditelj preminuo, a ostvareno je pravo na porodičnu penziju; da je drugi roditelj potpuno lišen poslovne sposobnosti; da je drugi roditelj na izdržavanju kazne zatvora duže od šest meseci; da drugi roditelj ne vrši roditeljsko pravo po odluci suda; da drugi roditelj ne doprinosi izdržavanju deteta, a izvršenje obaveze izdržavanja nije bilo moguće obezbediti postojećim i dostupnim pravnim sredstvima i postupcima.

KOMENTARIŠI