Foto: B.P.

Naučnim skupom, osvećenjem novih konaka i Svetom arhijerejskom liturgijom, manastir Tumane, poznat i kao đerdapski Ostrog, obeležio je 630 godina postojanja.

Foto: Urban City, 1. maj 2019.

Naučni skup u Manastiru Tumane započeo je Svetom Arhijerejskom liturgijom kojom je načalstvovao Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje igumana ove svete obitelji arhimandrita Dimitrija i brojnog sveštenstva.

Foto: Urban City, 1. maj 2019.

Nakon Božanstvene liturgije na prvoj sesiji uvodnim slovom prisutne arhijereje Mitropolita Amfilogija, Episkopa stobijskog Davida i sve ostale pozdravio je domaćin, vladika Ignatije.

Skriven u gustim šumama nadomak Golupca, manastir Tumane broji punih šest vekova neprekidnog postojanja. Vreme nastanka, ličnost ktitora i život srednjovekovne svetinje ostali su tajna za istorijsko pamćenje.

Am­bi­jen­tal­na le­po­ta sa jed­ne i du­hov­ni mir sa dru­ge stra­ne, te pri­su­stvo sve­ti­nja, ma­na­stir Tu­man či­ni vred­nim ka­ko u du­hov­nom ta­ko i kul­tur­no-isto­rij­skom smi­slu. Kao ret­ko ko­ja sve­ti­nja, ovaj bra­ni­čev­ski ma­na­stir osta­vlja di­van uti­sak sva­ko­me ko se u nje­mu na­đe, ple­ne­ći svo­jom le­po­tom i okru­že­njem u ko­me se na­la­zi, na­da­sve bu­du­ći sve­dok ve­re i tru­da jed­no­ga na­ro­da, kao i sve­ti­o­nik za bu­du­će Bo­ži­je Car­stvo. U nje­mu se na ču­de­san na­čin pro­ži­ma­ju pa­ra­dok­sal­ne či­nje­ni­ce ve­re, iz bu­duć­no­sti sat­ka­na isto­ri­jom iz­vi­re sa­da­šnjost, u cen­tru sve­ga ima­ju­ći čo­ve­ka i nje­gov od­nos sa Tvor­cem.

 

KOMENTARIŠI