Foto: Urban City, 2018.

Grad Požarevac doneo je Odluku o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja  površine javne namene za prodaju proizvoda za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu.

Ovom odlukom utvrđuje se prostor „Gradski park“, kao lokacija javne namene za prodaju proizvoda prigodnih za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu, u periodu od 23. decembra 2020. godine do 7. januara 2021. godine.

Prodaja proizvoda vršiće se iz privremenih objekata i to: 20 drvenih tezgi površine 1m2 sa 1m2 manipulativnog prostora, postavljenih prema tehničkoj skici sa rasporedom, površinom i namenom prodaje proizvoda, koju određuje komisija koju formira Gradsko veće Grada Požarevca.

Proizvodi koji će se prodavati na Novogodišnjem i Božićnom vašaru podeljeni su u tri kategorije, shodno kojima će se određivati namena prodaje u drvenim mobilnim tezgama i to
1. novogodišnji pokloni (čestitke, ukrasi, zimske kape, šalovi, rukavice, čarape i slično);
2. rukotvorine i suveniri i
3. domaća hrana i piće (kuvano vino, kuvana rakija, domaći specijaliteti, med, domaći sirevi, gastronomija i slično).

Pravo na dodelu površine javne namene i zakup privremenog objekta za prodaju proizvoda ove odluke imaju registrovane zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje, registrovani vinari i proizvođači rakija, registrovana poljoprivredna domaćinstva, proizvođači organske i domaće hrane, proizvođači suvenira i rukotvorina organizovani u registrovana udruženja građana.

Prijavljivanje za učešće i prodaju proizvoda po ovoj odluci vršiće se od 18. decembra, po objavljenom javnom pozivu na sajtu Grada Požarevca i lokalnim medijima.

Izbor učesnika za učešće, po podnetim prijavnim listovima i dostavi tražene dokumentacije izvršiće komisija koju formira Gradsko veće Grada Požarevca.
Kriterijumi za izbor učesnika su:
1. da izlagač ispunjava tražene uslove, što dokazuje priloženom dokumentacijom uz prijavni list;
2. da obavlja delatnost koja se uklapa u planirani sadržaj manifestacije i
3. redosled prijava.

Izdavanje rešenja za korišćenje površine javne namene iz člana 1. ove odluke, vršiće nadležno Odeljenje za imovinsko – pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, po izvršenoj uplati zakupa privremenog objekta i plaćene odgovarajuće takse za zauzeća površine javne namene, a pre postavljanja na utvrđenoj lokaciji.

Turistička organizacija Grada Požarevca dužna je da organizuje donošenje, postavljanje i odnošenje drvenih tezgi na napred navedenoj lokaciji tj. „Gradski park“ u Požarevcu.

Za korišćenje površine javne namene za period od 23. decembra 2020. godine do 7. januara 2021. godine po ovoj odluci korisnik plaća:
– zakup privremenog objekta od 1m2 sa 1m2 manipulativnog prostora, iznos od 5.000,00 dinara, a na račun javnih prihoda budžeta Grada Požarevca broj: 840-714565843-77 po modelu 97 sa pozivom na broj (PIB), sa naznakom – naknada za korišćenje površina javne namene.

Podnosilac zahteva dužan je i da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.577,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

Javno komunalno preduzeće „Komunalne službe“ Požarevac, dužno je da po isteku vremena utvrđenog u članu 1. ove odluke površinu javne namene očisti i dovede u ispravno stanje.

Kontrolu korišćenja površine javne namene iz ove odluke vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Požarevca.

Korisnici površine javne namene su u obavezi da se pridržavaju svih mera propisanih od strane kriznog štaba, a u vezi borbe protiv virusa COVID-19..

KOMENTARIŠI