Novogodišnji vašar i ove godine nije na Starom korzou

Novogodišnji vašar i ove godine nije na Starom korzou

Foto: Urban City

Grad Požarevac doneo je odluku o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju proizvoda za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu.

Ovom odlukom utvrđuje se prostor „Gradski park“, kao lokacija javne namene za prodaju proizvoda prigodnih za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu, u periodu od 18. decembra 2021. godine do 06. januara 2022. godine.

Prodaja proizvoda vršiće se iz privremenih objekata i to: 20 drvenih tezgi površine 1m2 sa 1m2 manipulativnog prostora, postavljenih prema tehničkoj skici sa rasporedom, površinom i namenom prodaje proizvoda, koju određuje komisija koju formira Gradsko veće Grada Požarevca.

Proizvodi koji će se prodavati na Novogodišnjem i Božićnom vašaru podeljeni su u tri kategorije, shodno kojima će se određivati namena prodaje u drvenim mobilnim tezgama i to novogodišnji pokloni (čestitke, ukrasi, zimske kape, šalovi, rukavice, čarape i slično), rukotvorine i suveniri i domaća hrana i piće (kuvano vino, kuvana rakija, domaći specijaliteti, med, domaći sirevi, gastronomija i slično).

Pravo na dodelu površine javne namene i zakup privremenog objekta za prodaju proizvoda imaju registrovane zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje, registrovani vinari i proizvođači rakija, registrovana poljoprivredna domaćinstva, proizvođači organske i domaće hrane, proizvođači suvenira i rukotvorina organizovani u registrovana udruženja građana.

Prijavljivanje za učešće i prodaju proizvoda po ovoj odluci vršiće se u periodu od 13. decembra do 23. decembra 2021. godine, po objavljenom javnom pozivu.

Izbor učesnika za učešće, po podnetim prijavnim listovima i dostavi tražene dokumentacije izvršiće komisija koju formira Gradsko veće Grada Požarevca.
Kriterijumi za izbor učesnika suda izlagač ispunjava tražene uslove, što dokazuje priloženom dokumentacijom uz prijavni list, da obavlja delatnost koja se uklapa u planirani sadržaj manifestacije i redosled prijava.

Izdavanje rešenja za korišćenje površine javne namene, vršiće nadležno Odeljenje za imovinsko – pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, po izvršenoj uplati zakupa privremenog objekta i plaćene odgovarajuće takse za zauzeća površine javne namene, a pre postavljanja na utvrđenoj lokaciji.

Turistička organizacija Grada Požarevca dužna je da organizuje donošenje, postavljanje i odnošenje drvenih tezgi na napred navedenoj lokaciji tj. „Gradski park“ u Požarevcu.

Za korišćenje površine javne namene za period od 18. decembra 2021. godine do 06. januara 2022. godine po ovoj odluci korisnik plaća zakup privremenog objekta od 1m2 sa 1m2 manipulativnog prostora, iznos od 5.000,00 dinara, a na račun javnih prihoda budžeta Grada Požarevca broj: 840-714565843-77 po modelu 97 sa pozivom na broj (PIB), sa naznakom – naknada za korišćenje površina javne namene.

Podnosilac zahteva dužan je i da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.577,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

Javno komunalno preduzeće „Komunalne službe“ Požarevac, dužno je da po isteku vremena površinu javne namene očisti i dovede u ispravno stanje.

Kontrolu korišćenja površine javne namene vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Požarevca.

Korisnici površine javne namene su u obavezi da se pridržavaju svih mera propisanih od strane kriznog štaba, a u vezi borbe protiv virusa COVID-19.

KOMENTARIŠI