Plan detaljne regulacije „Industrijska zona III faza“ Grada Požarevca

Plan detaljne regulacije „Industrijska zona III faza“ Grada Požarevca

Foto: Urban City // B.P.

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Grada Požarevca oglasilo je izlaganje Elaborata za rani javni uvid Plana detaljne regulacije „Industrijska zona III faza“ Grada Požarevca u ulici Đure Đakovića u Požarevcu.

Cilj izrade Plana detaljne regulacije je sagledavanje prostornih mogućnosti i kapaciteta lokacije, definisanje namena, definisanje uslova za izgradnju novih i privođenje nameni postojećih objekata sa namenom proizvodnja i skladištenje kao i izgradnju većih proizvodnih i skladišnih i kombinovanih objekata, proračun kapaciteta infrastrukture, preispitivanje postojećih regulacija i profila javnih i internih saobraćajnica i eventualno uvođenje novih, sve u skladu sa planiranim i kompatibilnim namenama i urbanističkim parametrima Plana generalne regulacije. Planiranim intervencijama u prostoru, moraju se zaštiti i unaprediti korišćenje zemljišta, obezbediti kvalitetniji životni uslovi, očuvati prirodne i stvorene vrednosti, životna sredina.

Izlaganje Elaborata za rani javni uvid Plana detaljne regulacije „Industrijska zona III faza“ Grada Požarevca u ulici Đure Đakovića u Požarevcu, organizovaće se u trajanju od 15 dana, počev od 19.07.2022. godine, zaključno sa 02.08.2022. godine, u kancelariji broj 36, u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.urbanizam.pozarevac.rs).

Grad Požarevac poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Elaborat za rani javni uvid Plana detaljne regulacije „Industrijska zona III faza“ Grada Požarevca u ulici Đure Đakovića u Požarevcu i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javnog uvida, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 36 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

KOMENTARIŠI