Poziv fizičkim licima da izvrše kategorizaciju smeštaja u Požarevcu

Poziv fizičkim licima da izvrše kategorizaciju smeštaja u Požarevcu

Foto: Urban City / B.P. / ilustracija

Zakonom o ugostiteljstvu propisana je obaveza ugostiteljakoji pruža usluge smeštaja uobjektima domaće radinosti (kuća, apartmani soba) i objektima seoskog turističkog domaćinstva, da izvrši kategorizaciju tih objekata.

Zahtev za kategorizaciju se podnosi preko eTuriste.

S tim u vezi pozivaju se sva fizička lica koja usluge smeštaja pružaju na način suprotan navedenom zakonu, da se u što kraćem roku obrate Gradskoj upravi Grada Požarevca i podnesu zahtev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj (kuća, apartman, soba ili seosko turističko domaćinstvo).

Po dobijanju rešenja o kategorizaciji ugostiteljski objekat i ugostitelj će biti evidentiraniu sistem eTuriste, na koji način će, u skladu sa pozitivnim propisima, moći da nastave sa pružanjem ugostiteljskih usluga smeštaja na zakonit način. Fizičko lice u navedenim kategorisanim objektima ugostiteljske usluge može da pruža neposrednoili preko posrednika, koji može biti samo pravno lice ili preduzetnik.

U slučaju posredovanja fizičko lice i posrednik zaključuju međusobni ugovor koji se radi evidentiranja dostavlja organu jedinice lokalne samouprave. U suprotnom, na osnovu navedenog zakona fizičko lice je prekršajno odgovorno, a zaprećene kazne se kreću u rasponu od 150.000 do 350.000 dinara.

Za sve dodatne informacije i pružanje stručne pomoći stojimo na raspolaganju i možete nam se obratiti putem maila smiladinovic@pozarevac.rs ili na telefon 012/539-664.

Takođe, možete se obratiti i Ministarstvu turizma i omladine putem maila turizam@mto.gov.rs ili eturista@mto.gov.rs, kao i na telefone 011/3149670 i 011/3139671.

KOMENTARIŠI