Rekonstrukcija podtribinskog prostora i lože tribina na hipodromu u Požarevcu

Rekonstrukcija podtribinskog prostora i lože tribina na hipodromu u Požarevcu

Po svojim fizičko – funkcionalnim karakteristikama hipodrom spada u vrstu prostora za sportsku rekreaciju, prostor koji se pored rekreativnog planira i za sportsko obrazovanje i takmičarski sport, dok prema načinu i stepenu povezanosti sa ostalim gradskim funkcijama i sadržajima, ovaj prostor spada u samostalne rekreativne prostore.

Turističko – sportska manifestacija „Ljubičevske konjičke igre“ ustanovljene su 1964. godine i od tada se održavaju svake godine prvog vikenda u
mesecu septembru.

Program Igara započinje regionalnom izložbom konja svih rasa
koja se održava na Gradskom hipodromu, na kome se održava celokupan takmičarski
deo programa koji traje dva dana. U okviru takmičarskog dela programa održavaju se
kasačke i galopske trke, utakmice u preskakanju prepona, dresurnom jahanju,
daljinskom jahanju i vožnji zaprega.

Takmičenja u svim napred navedenim
Projekat rekonstrukcije tribina – Gradski hipodrom 5/36
disciplinama su međunarodnog karaktera. Glavnu osobenost Igara predstavlja
takmičenje u Ljubičevskom konjičkom višeboju, kao i tačka voltižovanje dece.
Ljubičevski konjički višeboj je skup viteško sportskih i tradicionalno
istorijskih disciplina, čiji je cilj razvijanje svestranosti sportskog duha i
negovanje borbenih tradicija srpskog naroda kroz pet konjičkih disciplina, i to:
gađanje topuzom, gađanje strelom, kurirsko jahanje, gađanje kopljem i seča sabljom.

CILJEVI I SVRHA IZRADE PROJEKTA

Razvoj i afirmacija konjičkog sporta – unapređenje prostora hipodroma i
stvaranje kvalitetnih uslova za održavanje tradicionalne turističko – sportske
manifestacije „Ljubičevske konjičke igre“;
Kontinualno korišćenje prostora – uvođenje novih sadržaja koji bi obezbedili
intenzivno korišćenje prostora tokom cele godine;
Tradicija razvoja konjičkog sporta – formiranje jedinstvenog i
prepoznatljivog identiteta grada (osmišljavanje identiteta i uređivanje
prostornog okvira za odvijanje sportskih i kulturnih manifestacija koje treba
posebno da obeleže kulturu i turističku privlačnost grada – tradicionalne
Ljubičevske konjičke igre, izložbe konja, aukcije konja, muzej razvoja konjičkog
sporta, oslonac na ergelu Ljubičevo itd.);
Unapređenje turističke ponude grada – povećanje turističke atraktivnosti
grada (privlačnost konjičkog sporta i jedinstvenog ambijenta);
Unapređenje rekreacije i kvaliteta življenja stanovnika, doprinos edukaciji
građana;
Unapređenje ekoloških kvaliteta urbane sredine;
Doprinos privrednom razvoju grada.

PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe rekonstrukcije gradskog hipodroma potrebno je izraditi idejni
projekat. Svi delovi projekta treba da sadrže neophodnu tekstualnu, numeričku
dokumentaciju sa predmerom i predračunom, te grafičku dokumentaciju.
Projekat treba da sadrži sledeće delove:
– Projekat arhitekture:
– dati rešenje za formiranje parking prostora neposredno uz pozicije
ulaza na hipodrom – jedan iz ulice Ilije Gojkovića, drugi sa suprotne
Projekat rekonstrukcije tribina – Gradski hipodrom 6/36
strane iz Moravske ulice; formirati parking prostore – dimenzionisati
ih prema standardima za projektovanje sportskih objekata sa tribinama –
1PM na 8-12 gladalaca;
– predvideti proširenje tribina, kapaciteta oko 400 – 500 mesta
(postojeće tribine su kapaciteta 2000 gledalaca), kao i sanaciju
postojećih tribina nakon izvršene procene i izrade projekta postojećeg
stanja;
– ukinuti prva tri reda tribina i formirati pešačku stazu ispred
tribina; ispred tribina na novoformiranoj pešačkoj stazi predvideti
platoe sa stolovima za sedenje;
– predvideti sedište za svako mesto – postojeće + novoprojektovano;
– dati predlog za potencijalno natkrivanje tribina;
– u podtribinskom prostoru predvideti sledeće sadržaje: sanitarni blok
za gledaoce – dimenzije i broj kabina odrediti prema standardima za
projektovanje sportskih objekata sa tribinama (0,01 po broju gledalaca –
od toga 40% ženskih kabina, 40% pisoara i 20% muških kabina);
sanitarni blok za takmičare sa tuševima i svlačionicama; kafe – bar
(ispod centralne tribine sa galerijom ispod ,,VIP“lože); kladionicu;
prostoriju za vagu – merionicu za džokeje; ostave i magacinske prostore za
rekvizite;
– Projekat hidrotehničkih instalacija:
– navodnjavanje zelenih površina odgovarajućim sistemom u skladu sa
savremenih zahtevima iz predmetne oblasti;
– adekvatno rešiti odvodnjavanje svih površina sa čvrstim zastorom;
– predvideti odgovarajući zalivni sistem za zalivanje galopske staze i
parkura za preskakanje prepona;
– drenažni sistem i kišna kanalizacija;
– Projekat elektroenergetskih instalacija:
– predvideti rasvetu za osvetljenje zelenih i pešačkih površina i tribina;
– predvideti odgovarajuću rasvetu na trkačkim stazama za održavanje noćnih
trka;
– Projekat spoljnog uređenja:
– predvideti izmeštanje obe trkačke staze, galopske i kasačke, translatorno
na adekvatnom rastojanju od tribina – galopsku stazu (meka podloga –
trava) projektovati / dimenzionisati (širina i dužina staze, radijus
krivine) prema standardima za međunarodna takmičenja, kasačku stazu
(tvrda podloga – šljaka) projektovati / dimenzionisati (širina i dužina
staze, radijus krivine) prema standardima za međunarodna takmičenja;
– unutar kasačke staze predvideti unutar kasačke staze stazu za kretanje
sudijskog automobila koji se koristi za praćenje toka trke;
– na slobodnoj zelenoj površini iza tribina predvideti arenu za dresurno
jahanje dimenzija 20m h 60m – arena treba da bude postavljena na ravnom i
iznivelisanom peščanom terenu i mora biti udaljena od publike najmanje
10m u krug; predvideti montažno – demontažne tribine kapaciteta do 100
gledalaca.
Projekat rekonstrukcije tribina – Gradski hipodrom 7/36
Uz projektnu dokumentaciju dostaviti i tehnički deo dokumentacije, koji sadrži
detaljan opis -predmer i predračun radova.
Situacioni plan postojećeg stanja obezbeđuje investitor.
Obaveza projektanta i investitora je stalna međusobna saradnja.
Projektant se obavezuje da Idejni projekat rekonstrukcije gradskog hipodroma
izradi u elektronskoj formi, kao i u štampanoj formi u 3 primerka, saglasno sa
važećim zakonskim propisima i standardima.

OPŠIRNIJE OVDE.

KOMENTARIŠI