Remonti u TE „Kostolac B“: Pripreme teže od remonta

Remonti u TE „Kostolac B“: Pripreme teže od remonta

Blok 2 odlazi u remont 8. maja, a planirano je da se svi radovi privedu kraju do 5. juna. Blok 1 biće u remontu od 23. maja do 1. jula.

Ovogodišnja remontna sezona u TE „Kostolac B“ trebalo bi da počne početkom maja. Predviđeno je da se počne sa remontom bloka 2, koji bi trebalo da startuje 8. maja i da se svi radovi privedu kraju 5. juna, kaže dr Dalibor Stević, glavni inženjer sektora održavanja TE „Kostolac B“. – Jedan deo javnih nabavki koje su vezane za remont je ugovoren, dok je procedura objavljivanja preostalih nabavki u toku. Nadamo se da će do početka remonta sve neophodne javne nabavke biti ugovorene.

U turbogeneratorskom postrojenju bloka 2 planirana je zamena modula optočne pumpe broj 2, mašinsko pranje hladnjaka turbinskog ulja i svih filtera na sistemu turbinskog ulja, remont napojnih pumpi i revizija kondenz pumpi. Planiran je i pregled kondenzatora i provera cevnog sistema, revizija sistema za čišćenje kondenzatorskih cevi „Taprogge“, revizija armature visokog, srednjeg i niskog pritiska, kao i baždarenje ventila sigurnosti. Takođe, biće urađeni i revizija finih i grubih sita u pumpnoj stanici sirove rashladne vode, remont postrojenja za hemijsku pripremu vode i remont kompresora instrumentalnog i tehničkog vazduha.

Stević dalje objašnjava da će na kotlovskom postrojenju bloka 2 biti urađeno hemijsko i mehaničko čišćenje grejnih površina kotla, RZV i EF, remont cevnog sistema kotla i sistema oslanjanja i ispitivanja bez razaranja na cevnom sistemu kotla i cevovodima visokog pritiska.

– Planirani su i termoizolaterski radovi, remonti mlinova, kanala aerosmeše, REC kanala, linije transporta uglja, regenerativnog zagrejača vazduha i remonti gasno-vazdušnog trakta i ozida. Takođe, realizovaće se i remonti ventilatora svežeg vazduha, ventilatora dimnog gasa i ventilatora hladnog dimnog gasa, sistema odšljakivanja, mašinskog dela elektrofiltera i remont sistema za transport pepela i šljake – rekao je Stević.

U elektroenergetskom domenu bloka 2 planirano je ispitivanje transformatora, remont visokonaponskih elektromotora, remont niskonaponskih razvoda, motora i instalacija, ispitivanje električnih zaštita, remont razvoda i uređaja sigurnosnog napona, elektrofiltera, kao i remont zajedničkih postrojenja.

Od opreme za merenje i regulaciju planirani su remonti merne opreme u polju, opreme za specijalna merenja, elektromotornih pogona, hidrauličkih pogona, pneumatskih pogona i remont sistema za analizu gasova na izlazu iz kotla.

Oprema iz domena upravljanja, računara i signalizacije bloka 2 obuhvatiće remonte upravljačkog sistema i sistema za zaptivanje regenerativnog zagrejača vazduha, zatim podešavanja ventila i klapni, kao i umrežavanje upravljačkog sistema na bloku i sistema za pepeo i šljaku i umrežavanje upravljačkog sistema na bloku i dopremi uglja.

Remont bloka 1 predviđen je u periodu od 23. maja do 1. jula. Remont turbogeneratorskog postrojenja obuhvatiće pregled ležajeva i ventilskih komora turbine, remont napojnih pumpi, reviziju pumpi rashladne vode i reviziju pumpi tehničke vode. Takođe, biće urađena i revizija pumpi regulacionog ulja turbine, revizija pomoćne uljne pumpe turbine, zamena cevnog snopa hladnjaka turbinskog ulja i zamena dela cevi na kondenzatoru.

Foto: Energija Kostolac

Remont turbogeneratorskog postrojenja ovog bloka obuhvatiće i reviziju sistema za čišćenje kondenzatorskih cevi „Taprogge“, reviziju armature visokog, srednjeg i niskog pritiska, baždarenje ventila sigurnosti, remont postrojenja za hemijsku pripremu vode i remont kompresora instrumentalnog i tehničkog vazduha.

Na kotlovskom postrojenju bloka 1 planirano je hemijsko i mehaničko čišćenje grejnih površina kotla, RZV I EF, remont cevnog sistema kotla i sistema oslanjanja, zatim ispitivanja bez razaranja na cevnom sistemu kotla i cevovodima visokog pritiska. Biće urađeni i termoizolaterski radovi, kao i remont mlinova, kanala aerosmeše i gorionika, remont REC kanala i remont linije transporta uglja u kotlarnici. Remonti regenerativnog zagrejača vazduha, gasno-vazdušnog trakta i vatrostalnog ozida takođe su obuhvaćeni ovogodišnjim planom radova. Takođe su predviđeni i remonti ventilatora svežeg vazduha, ventilatora dimnog gasa i ventilatora hladnog dimnog gasa, kao i remonti sistema odšljakivanja ispod kotla, mašinskog dela elektrofiltera, sistema za transport pepela i šljake i dopreme uglja.

U delu elektroenergetike na bloku 1 predviđeno je ispitivanje transformatora, remont visokonaponskih elektromotora, zatim remont niskonaponskih razvoda, motora i instalacija, ispitivanje električnih zaštita i remont razvoda i uređaja sigurnosnog napona, kao i remont elektrofiltera.

Mnogo posla

Biće urađeni i remont merne opreme u polju, opreme za specijalna merenja, elektromotornih pogona, hidrauličkih pogona, pneumatskih pogona, kao i remont sistema za analizu gasova na izlazu iz kotla. Od opreme iz segmenta upravljanja, računara i signalizacije, na bloku 1 planirani su remonti upravljačkog sistema, sistema za zaptivanje regenerativnog zagrejača vazduha, zatim podešavanje ventila i klapni.
U segmentu građevinskog održavanja biće urađena sanacija dimnjaka prilikom zajedničkog zastoja blokova B1 i B2.

KOMENTARIŠI