RIK doneo uputstvo o glasanju na referendumu u epidemiji

RIK doneo uputstvo o glasanju na referendumu u epidemiji

Foto: Pixabay // ilustracija

Na sednici Republičke izborne komisije (RIK), održanoj u subotu, doneto je Uputstvo za sprovođenje glasanja na republičkom referendumu raspisanom za 16. januar 2022. godine u uslovima epidemije zarazne bolesti kovid-19.

Ovim Uputstvom određen je način čišćenja i dezinfekcije glasačkog mesta koje mora biti očišćeno, dezinfikovano i provetreno najmanje 24 časa pre dana glasanja, definisana je procedura tokom glasanja na glasačkom mestu koja obezbeđuje uslove zaštite od zarazne bolesti kovid-19, a utvrđena su i pravila za glasanje van glasačkog mesta, saopšteno je večeras iz Skupštine Srbije.

Izborna komisija jedinice lokalne samouprave i opštinska/gradska uprava dužne su da obezbede da glasačko mesto bude očišćeno, dezinfikovano i provetreno najmanje 24 časa pre dana glasanja.

Oprema koja se nalazi na glasačkom mestu (stolovi, stolice, kvake na vratima i dr) mora biti dezinfikovana najmanje 24 časa pre dana glasanja.

Sanitarne prostorije na glasačkom mestu treba da budu opremljene sapunom, papirnim ubrusima za brisanje ruku i kantom za smeće u kojoj treba da se nalazi kesa u za odlaganje iskorišćenih papirnih ubrusa.

Na ulazu u objekat u kojem se nalazi glasačko mesto, na vidnom mestu ističe se plakat sa informacijama o načinu sprečavanja širenja zarazne bolesti kovid-19, kao i plakat o obaveznom rastojanju između glasača.

Pre otvaranja glasačkog mesta u 7 časova, potrebno je dobro provetriti glasačko mesto i dezinfikovati sve radne površine i opremu, navodi se u Uputstvu.

Pre, tokom i po završetku glasanja u 20 časova, potrebno je što češće provetravati prostoriju u kojoj se nalazi glasačko mesto, dezinfikovati radne površine i mesta na kojima se nalaze paravani za obezbeđivanje tajnosti glasanja, a naročito hemijske olovke koje su na mestima za glasanje na raspolaganju glasačima radi glasanja.

Glasački odbor uređuje prostoriju za glasanje, tako da od ulaza na glasačko mesto do glasačke kutije, mesta za obavljanje radnji budu postavljena tako da razmak između njih bude najmanje jedan i po metar.

Razmak između paravana za obezbeđivanje tajnosti glasanja mora da bude najmanje jedan i po metar.

Na glasačkom mestu treba obezbediti razmak od najmanje jednog i po metra između članova glasačkog odbora kao i svih drugih lica koja imaju pravo da borave na glasačkom mestu (glasači, ovlašćeni posmatrači, članovi Republičke izborne komisije ili izborne komisije jedinice lokalne samouprave, predstavnici medija).

Članovi glasačkog odbora su dužni da, pre i tokom glasanja, kao i prilikom utvrđivanja rezultata glasanja, pravilno nose zaštitne maske na licu. Ova obaveza se shodno primenjuje i na sva ostala lica koja imaju pravo da borave na glasačkom mestu. Lice koje, uprkos upozorenju, krši ovu obavezu mora biti udaljeno sa glasačkog mesta.

Član glasačkog odbora koji je zadužen da rukuje UV lampom stara se o tome da u prostoriju u kojoj je glasačko mesto glasači, kao i sva druga lica koja imaju pravo da borave na glasačkom mestu, ulaze sa pravilno nameštenom zaštitnom maskom na licu i da im na ruke nanese sredstvo za dezinfekciju.

Ako neki glasač glasanju pristupi bez zaštitne maske, ovaj član glasačkog odbora mu predaje zaštitnu masku i stara se o tome da je pravilno namesti na lice.

Dezinfekcija ruku

Članovi glasačkog odbora treba da što češće peru i dezinfikuju ruke (sredstvima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola) i da izbegavaju dodirivanje očiju, usta i lica rukama.

Član glasačkog odbora koji utvrđuju identitet glasača i član glasačkog odbora koji rukuje izvodom iz biračkog spiska dužni su da nose zaštitne rukavice, koje treba povremeno da dezinfikuju i, po mogućnosti, menjaju.

Glasač je dužan da privremeno skine zaštitnu masku dok mu se ne utvrdi identitet na osnovu odgovarajućeg legitimacionog dokumenta.

Glasački odbor je dužan da vodi računa o tome da se na glasačkom mestu, počev od okupljanja glasačkog odbora pre početka glasanja, pa sve do okončanja rada na glasačkom mestu, kontakti između lica koja borave na glasačkom mestu smanje na najmanju moguću meru.

Prilikom sprovođenja glasanja, glasački odbor mora da uspostavi kontrolisani ulazak i kretanja glasača kako se ne bi stvorila gužva i kako bi se obezbedio odgovarajući razmak između njih.

Ulazak glasača na glasačko mesto treba dozvoliti samo ako na glasačkom mestu postoji slobodno mesto za glasanje. Ostalim licima koji imaju pravo da borave na glasačkom mestu ulazak, odnosno boravak na glasačkom mestu može se omogućiti samo ako je moguće obezbediti pravilan razmak između svih prisutnih lica.

Prilikom utvrđivanja rezultata glasanja, svi članovi glasačkog odbora, osim zaštitne maske, dužni su da nose i zaštitne rukavice.

Prilikom obaveštavanja od strane glasača da želi da glasa van glasačkog mesta, lice koje prima to obaveštenje dužno je da glasača upita iz kog razloga želi da glasa van glasačkog mesta, odnosno da li je oboleo od zarazne bolesti kovid-19, ima simptome te bolesti (povišena temperatura, respiratorne probleme i dr) ili mu je određena mera karantina.

Članovi glasačkog odbora koji sprovode glasanje van glasačkog mesta (poverenici glasačkog odbora), obavezno moraju nositi zaštitne maske i zaštitne rukavice i moraju vršiti dezinfekciju rukavica kako prilikom dolaska kod glasača koji glasa van glasačkog mesta, tako i prilikom odlaska od tog glasača.

Glasanje van glasačkog mesta

Poverenici glasačkog odbora, prilikom dolaska kod glasača koji glasa van glasačkog mesta, vrše dezinfekciju ruku glasaču i pomagaču, ukoliko ga ima, i ujedno se staraju da oni sve vreme pravilno nose zaštitne maske.

Ako van glasačkog mesta glasa glasač oboleo od zarazne bolesti kovid-19, ima simptome te bolesti ili mu je određena mera karantina, članovi glasačkog odbora sve radnje propisane za obavljanje glasanja van glasačkog mesta vrše ispred ulaznih vrata stana odnosno kuće u kojoj boravi glasač koji glasa van glasačkog mesta.

Glasač oboleo od zarazne bolesti kovid-19 ne sme da ima direktan kontakt sa glasačkim materijalom i može da glasa isključivo uz pomoć pomagača, koji umesto njega preuzima i predaje glasački materijal poverenicima glasačkog odbora, ukljčujući i odgovarajući identifikacioni dokument tog glasača.

Pomagačem u smislu ovog uputstva smatra se lice koje nije obolelo od zarazne bolesti kovid-19.

Glasač je dužan da privremeno skine zaštitnu masku dok mu se ne utvrdi identitet na osnovu odgovarajućeg legitimacionog dokumenta.

Po povratku na glasačko mesto, obavezno se dezinfikuje sav materijal koji su poverenici glasačkog odbora vratili na glasačko mesto.

Ovo uputstvo, kako se precizira, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

KOMENTARIŠI