Zasniva se na objektivnim kriterijumima i planiranju potrošnje mineralnih đubriva u količini, odnosu i vremenu primene, kao i preduizimanju meliorativnih zahvata kao što su: kalcifikacija, fosfatizacija i humizacija, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta. Analiza plodnosti zemljišta značajna je  kao krvna slika kod čoveka.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Preporuka poljoprivredni proizvođačima je stalan obilazak parcela i praćenje stanja useva. Ukoloko se uoči  ugroženost useva javiti se Poljoprivrednoj  savetodavnoj i stručnoj službi Požarevac. Stručna preporuka za primenu odgovarajuće agrotehničke mere ili adekvatnog hemijskog  sredstva, sprečava ili smanjuje štete na usevu.

Stručna preporuka direktno  utiče na povećanje i kvalitet prinosa. Postizanje visokih i stabilnih prinosa  gajenih kultura treba da omogući povratak uloženog i dobru zaradu.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Pravilno uzorkovanje zemljišta, analize uzoraka i davanje preporuka za primenu hraniva jesu neki od uslova savremene poljoprivredne proizvodnje. Analizom plodnosti zemljišta dolazimo do potrebnih podataka na osnovu kojih se daju stručne preporuke za pravilnu primenu, određenu formulacija, vreme primene i količina hraniva.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Primenom precizno izračunatih količina đubriva, odabirom određenih formulacija đubriva, ostvaruju značajne uštede, veći prinosi i bolji kvalitet proizvoda.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

KOMENTARIŠI